Bản tin Khoa

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC LỚP CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018

10/7/2017 9:08:56 AM

 ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 LCĐ KHOA SP TIỂU HỌC – MẦM NON

                       ***

     Số: 18  KH/LCĐ SPTHMN                  Quảng Bình, ngày 2 tháng  10  năm 2017

 

KẾ KOẠCH

Về việc tổ chức đại hội các Lớp - Chi đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm non

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2017 -2018;

         Căn cứ BCH Đoàn trường về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các Chi đoàn năm học 2017-2018;

Ban Chấp hành LCĐ Khoa SP Tiểu học – Mầm non trường Đại học Quảng Bình tiến hành tổ chức Đại hội Lớp - Chi Đoàn như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đại hội các Lớp - Chi Đoàn phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

2. Ban cán sự Lớp, Chi Đoàn bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên đủ phẩm chất đạo đức, chính trị; có trình độ, năng lực, tâm huyết, đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp với quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Các bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ mới của Lớp, Chi đoàn được cấp trên duyệt trước 2 ngày mới được tiến hành đại hội.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC, TÊN GỌI CỦA ĐẠI HỘI

2.1 Thời gian, địa điểm

- Đại hội Lớp -  Chi đoàn Khóa 56,57 và 58 cụ thể như sau:

* Đại hội điểm lúc 17h00 ngày  09  tháng  10  năm 2017

1

ĐHGD Tiểu học K56 A

C101

 

Lưu ý: Các Bí thư, Lớp trưởng các Lớp, Chi đoàn  phải tham dự đầy đủ./

 * Lúc 17h00 ngày 10  tháng 10 năm 2017 các chi đoàn sau tiến hành đại hội

TT

Lớp – Chi đoàn

Địa điểm

1

DHTH B K56

C101

2

DHMN A K56

C102

3

DHTH B K57

C105

4

CDTH B K57

C106

5

CDTH A K57

C201

6

DHTH A K57

C202

7

DHMN A K57

C203

8

DHMN B K58

C205

9

CDTH A K58

C206

 

    Danh sách gồm 9 Lớp – Chi đoàn

  *  Lúc 17h00 ngày 11  tháng 10 năm 2017 các chi đoàn sau tiến hành đại hội

TT

Lớp – Chi đoàn

Địa điểm

1

DHMN B K56

C101

2

DHTH A K56

C102

3

CDMN A K57

C103

4

DHMN B K57

C104

5

CDMN K58

C201

6

CDTH B K58

C202

7

DHTH B K58

C203

8

DHMN A K58

C205

9

DHTH A K58

C206

 

    Danh sách gồm 9 Lớp – Chi đoàn

- Các chi đoàn khóa 59 tiến hành tổ chức Hội nghị trước ngày 15/10/2017.

- Sau Đại hội 02 ngày các lớp – chi đoàn nộp hồ sơ về VP khoa.

2.2 Tên gọi của đại hội chi đoàn

- Đối với chi đoàn, thống nhất tên gọi là: Đại hội Lớp - Chi đoàn…, nhiệm kỳ 2017-2018, địa danh và thời gian tổ chức Đại hội.

III.  NỘI DUNG ĐẠI HỘI

3.1 Đại hội chi Đoàn thực hiện nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh trong nhiệm kỳ mới.

-  Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội các Lớp - Chi đoàn trực thuộc Khoa SP Tiểu học – Mầm non. BCH LCĐ khoa kính đề nghị Chi bộ, Lãnh đạo khoa xét duyệt và chỉ đạo để Liên chi đoàn thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KHOA                                         TM. BCH LCĐ

            TRƯỞNG KHOA                                                                   BÍ THƯ

 

          Đã ký                                                                                    Đã ký

                                                                                                   Nguyễn Ngọc Thành

                                   

 

Nơi nhận:                             

- BCH LCĐ;

- Các chi đoàn;

- Lưu VPK, LCĐ

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình