Bản tin Khoa

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2010-2015 (định kỳ năm 2012) và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2015-2020

9/12/2012 5:04:13 PM
Căn cứ Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 16/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 01- HD/TC ngày 09/3/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ kèm theo Quyết định số 525-QĐ/TU ngày 17/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế bổ nhiệm
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình