Văn bản của Khoa

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC-MẦM NON

6/6/2016 8:36:45 AM

   QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC-MẦM NON 

CHƯƠNG I. NHỮNG CĂN CỨ CHUNG

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ

1.1. Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

1.2. Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

1.3. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc với giảng viên;

1.4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị phụ trách.

2. Căn cứ vào biên chế, trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên của Khoa

2.1. Tổng số CBGV, NV: 21 người (trong đó có 02 giảng viên ở đơn vị khác tham gia giảng dạy).

2.2. Biên chế các bộ môn chuyên môn

- Bộ môn Tâm lý - Giáo dục: Gồm 06 giảng viên (trong đó 01 giảng viên của Phòng Đào tạo);

- Bộ môn Giáo dục các môn đặc thù: Gồm 07 giảng viên (trong đó 01 giảng viên của Phòng Tổ chức – Hành chính);

2.3. Giảng viên tham gia dạy chuyên môn ngoài khoa

- Giảng viên Toán: 02 giảng viên;

- Giảng viên Văn: 02 giảng viên;

- Giảng viên Mỹ thuật: 01 giảng viên;

- Giảng viên Sinh: 01 giảng viên.

2.4. Trình độ đội ngũ CBGV, NV

- Tiến sĩ: 01 giảng viên;

- Thạc sĩ: 12 giảng viên;

- Cao học: 02 giảng viên;

- Cử nhân: 06 giảng viên, nhân viên.

CHƯƠNG II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Chức năng của Khoa

Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non là một đơn vị hành chính cơ sở của Trường Đại học Quảng Bình; tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ của Khoa

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.3. Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

2.5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

CHƯƠNG III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

1. Chức năng của bộ môn

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong trường đại học.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

2.1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

2.2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

2.3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

2.4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường;

2.5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

2.6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;

2.7. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

CHƯƠNG IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC VỤ TRONG KHOA

1. Trưởng khoa

1.1 Chức năng của Trưởng khoa

Trưởng khoa là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa.

1.2. Nhiệm vụ của Trưởng khoa

1.2.1. Tổ chức cho CBGV, NV và SV thực hiện tốt các nhiệm vụ của khoa được quy định tại Điều 4 của Quy định này và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trường về toàn bộ hoạt động của Khoa;

1.2.2. Thực hiện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai và những vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu nhiệm vụ của Khoa cho Lãnh đạo Trường và các phòng chức năng;

1.2.3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

1.2.4. Tham gia các cuộc họp, hội thảo liên quan đến quản lý đào tạo chuyên môn của Khoa;

1.2.5. Đề xuất, kiến nghị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ từ phó Trưởng khoa trở xuống; Quyền phân công và sử dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa vào các vị trí công việc phù hợp.

2. Phó Trưởng khoa

2.1 Chức năng của Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa là người giúp việc cho Trưởng khoa trong các nhiệm vụ được giao, thay mặt Trưởng khoa chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa khi Trưởng khoa đi vắng.

2.2. Nhiệm vụ của Phó Trưởng khoa

2.2.1. Chấp hành sự phân công của Trưởng khoa, giúp Trưởng khoa chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

2.2.2. Khi Trưởng khoa vắng mặt tại Trường, thay mặt Trưởng khoa điều hành, giải quyết các công việc của Khoa; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc giải quyết và báo cáo với Trưởng khoa khi có mặt.

3. Trưởng bộ môn

3.1. Chức năng của Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo, quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn.

3.2. Nhiệm vụ của Trưởng bộ môn

3.2.1. Tổ chức chỉ đạo giảng viên bộ môn nghiên cứu và nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, vị trí và yêu cầu các môn học thuộc bộ môn;

3.2.2. Phối hợp với Phòng Đào tạo để xây dựng kế hoạch, phân công giảng dạy, đề xuất các học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực được phân công đảm nhiệm;

3.2.3. Trên cơ sở khung chương trình môn học, tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình chi tiết phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của Nhà trường; hướng dẫn giảng viên biên soạn tài liệu bài giảng đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo;

3.2.4. Theo dõi tình hình, tiến độ thực hiện chương trình môn học; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn học do bộ môn đảm nhận; đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;

3.2.5. Đề xuất nội dung, hình thức thi; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung, chất lượng đề thi kết thúc học phần; tổ chức chấm thi các môn học do bộ môn đảm nhiệm;

3.2.6. Tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của các giảng viên; nghiên cứu cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hành môn học thuộc lĩnh vực bộ môn nhăm nâng cao chất lượng đào tạo;

3.2.7. Tổ chức, chỉ đạo cán bộ giảng viên bộ môn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; chủ động phối hợp với các cơ sở, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất và đời sống xã hội. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức các hội thảo khoa học của bộ môn, của Khoa, của Trường; phân công giảng viên hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, các bài tập lớn, khóa luận, đồ án tốt nghiệp theo đề nghị của Trưởng khoa;

3.2.8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn;

3.2.9. Xây dựng kế hoạch và tham gia đào tạo, bồi dưỡng tuyển chọn đội ngũ giảng viên mới cho bộ môn; chủ trì tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn phụ trách và hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao hiểu biết, phát triển các kỹ năng, năng lực cần thiết, đấp ứng tốt các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước;

3.2.10. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng viên theo quy định;

3.2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa giao.

4. Văn thư khoa, Giáo vụ khoa

4.1. Chức năng của Văn thư khoa và Giáo vụ khoa

Văn phòng khoa giúp Trưởng Khoa tổ chức, điều hành toàn bộ các hoạt động hành chính trong phạm vi toàn Khoa. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Trưởng khoa với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Trường, cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên trong và ngoài Trường.

4.2. Nhiệm vụ của Văn thư khoa và Giáo vụ khoa

4.2.1. Làm công tác giáo vụ của Khoa

a. Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy các môn học của các lớp do Khoa quản lý;

b. Tổng hợp tình hình và số liệu liên quan đến hoạt động của Khoa để báo cáo cho Trưởng khoa;

c. Tổng hợp, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên do Khoa quản lý;

d. Sắp xếp, bảo quản hồ sơ của đơn vị; tiếp nhận, soạn thảo văn bản liên quan đến hoạt động của Khoa.

e. Quản lý việc sử dụng con dấu của Khoa đúng quy định.

4.2.2. Giúp Trưởng khoa

a. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động của đơn vị;

b. Quản lý tài sản của Nhà trường thuộc phạm vi Khoa quản lý.

4.2.3. Học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ;

4.2.4. Tham gia các công việc theo kế hoạch  Nhà trường và làm các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng khoa.

5. Chủ nhiệm lớp

5.1. Chức năng của Chủ nhiệm lớp

Chủ nhiệm lớp (CNL) làm công việc theo dõi quản lý giáo dục sinh viên (SV) và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về nhiệm vụ được phân công như; cố vấn, giúp đỡ và chỉ đạo SV thực hiện tốt mọi quyền lợi, nghĩa vụ của SV, để thực hiện công việc theo quy chế cũng như sự điều hành của Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non và phòng Công tác sinh viên về công tác quản lý SV trong Nhà trường.

5.2. Nhiệm vụ của Chủ nhiệm lớp

5.2.1. Vào đầu năm học, CNL tổ chức chỉ đạo tập thể lớp lấy ý kiến thống nhất giới thiệu sinh viên bầu vào Ban đại diện lớp (có biên bản gửi về Phòng CTSV). Đồng thời thông qua chương trình hoạt động của lớp trong học kỳ, năm học;

5.2.2. Hướng dẫn SV thực hiện tốt nội quy của Trường, quy chế Công tác HS-SV. Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

5.2.3. Tổ chức cho SV thực hiện các nhiệm vụ như; Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện, nề nếp sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Tham gia các tổ chức Đoàn thể  và các hoạt động xã hội khác theo kế hoạch chung của Nhà trường;

5.2.4. Đôn đốc nhắc nhở SV chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Nhà trường về an ninh trạt tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội;

5.2.5. Động viên giúp đỡ những SV gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt, liên hệ với các phòng ban chức năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của SV;

5.2.6. Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho SV, giúp SV sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách hữu ích;

5.2.7. Mỗi tháng một lần CNL tổ chức họp lớp nhận xét, xếp loại SV để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV cuối kỳ, theo dõi tình hình chung để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, cũng như triển khai kế hoạch tháng tới;

5.2.8. Sáng thứ hai hàng tuần CNL có mặt đầu giờ để tập trung, đôn đốc SV trực ban và kiểm tra quân số báo cáo cho Văn phòng Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non;

5.2.9. Quản lý và đôn đốc nhắc nhở SV tham gia tuần sinh hoạt công dân HS- SV vào đầu năm học, các buổi mít tinh nghe thời sự…;

5.2.10. Chủ động tổ chức triển khai cho SV nghiên cứu, học tập,  về quy chế HSSV, quy định đánh giá điểm rèn luyện của SV trong quá trình học tập tại Trường;

5.2.11. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, SV lao động vệ sinh khu vực được phân công từ đầu năm học và các đợt đột xuất khác trong học kỳ theo kế hoạch;

5.2.12. Nhắc nhở SV nộp tiền học phí, tiền nội trú và các khoản lệ phí khác đúng quy định;

5.2.13. Chiều thứ sáu hàng tuần, CNL tổng hợp và nhận xét tình hình học tập của SV lớp khóa mình chủ nhiệm, nộp về Văn phòng Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non;

5.2.14. Lập danh sách trích ngang để quản lý SV nội trú, ngoại trú, phối hợp với các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra SV trong và ngoài giờ;

5.2.15. Lập sổ theo dõi quản lý SV theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và cả quá trình học tập, rèn luyện tại Trường để làm cơ sở phân loại, đánh giá SV theo quy định;

5.2.16. Chủ trì cuộc họp đánh giá điểm rèn luyện cho SV lớp mình phụ trách trong từng học kỳ, năm học, đúng quy định và phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai;

5.2.17. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Trưởng khoa về công tác giáo viên chủ nhiệm đã được phân công. 

CHƯƠNG V. LỀ LỐI LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

1. Lề lối làm việc

1.1. Thực hiện theo Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

1.2. Thực hiện theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc với giảng viên;

1.3. Thực hiện theo đúng Quy chế của Trường Đại học Quảng Bình và Quy định chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác trong Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non.

2. Chế độ công tác

2.1. Được hưởng các chế độ công tác theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc với giảng viên;

2.2. Được hưởng các chế độ công tác theo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quảng Bình đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác trong Sư phạm Tiểu học – Mầm non./.

                                                                                                           Q. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                            Nguyễn Đại ThăngNhững tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình