CHI BỘ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CẤP ỦY CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM

5/26/2020 4:12:22 PM
NHIỆM KỲ 2020 - 2022

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CẤP ỦY CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Căn cứ Quyết định số 62-QĐ/ĐU ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về việc thành lập Chi bộ khoa Sư phạm trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình; căn cứ nội dung cuộc họp cấp ủy Chi bộ vào ngày 15/3/2020, cấp ủy Chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy như sau:

1. Đồng chí Dương Thị Ánh Tuyết - Bí thư chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:

1.1. Công tác chính trị, tư tưởng; thi đua khen thưởng

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, Nội quy của Nhà trường.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật, phòng chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo điều hành Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo khách quan công bằng và tạo tâm thế thi đua tích cực.

1.2. Công tác NCKH, ĐBCL

Chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác NCKH và ĐBCL, gắn NCKH với thực tiễn giảng dạy và hướng tới văn hóa chất lượng trong tất cả các hoạt động đào tạo của Khoa và Nhà trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

1.3. Công tác xây dựng Đảng

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình. Giới thiệu sinh hoạt Đảng của chi bộ.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thực hiện công tác kiểm tra đảng hàng năm theo kế hoạch và đột xuất theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đơn vị.

2. Đồng chí Nguyễn Kế Tam - Phó Bí thư Chi bộ

Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

2.1. Công tác tuyển sinh, xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, THTT

Phụ trách các vấn đề về văn bản, quy chế, quy định trong đào tạo.Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và triển khai công tác tuyển sinh; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; công tác thực hành thực tập.

2.2. Công tác cơ sở vật chất

Chỉ đạo lập báo cáo theo dõi giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Chỉ đạo quản lý bảo quản phòng thực hành.

2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của Khoa, của Nhà trường.

Thực hiện Quy chế dân chủ của Trường, phát huy quyền làm chủ của đảng viên và công chức, viên chức, nhân viên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, trù dập và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Đồng chí Hoàng Thị Tường Vi – UV BCH chi bộ

Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

3.1. Công tác đoàn thể, nghiệp vụ công tác Đảng

Lãnh đạo hoạt động của LCĐ, LCH, Tổ Công đoàn, Nữ công thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của tổ chức đoàn thể.

Yêu cầu LCĐ, LCH, Tổ Công đoàn lập kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng để tổng hợp báo cáo Cấp ủy Chi bộ thông qua. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động đoàn thể thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quản lý, thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng theo đúng Điều lệ và các quy chế, quy định.

3.2. Công tác quản lý sinh viên

Chỉ đạo điều hành các hoạt động liên quan đến quản lý sinh viên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

3.3. Công tác dân vận

Công tác dân vận: Kịp thời phổ biến quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của Nhà trường, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Cấp ủy chi bộ.

Nơi nhận:                                                                       T/M Cấp ủy Chi bộ

- TV Đảng ủy Trường;                                                                 BÍ THƯ

- Cấp ủy chi bộ;                                                                            (Đã ký)

- Đảng viên;

- Trưởng, Phó Khoa;

- Lưu HS chi bộ.

                                                                                Dương Thị Ánh Tuyết

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình