Bản tin Khoa

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021

1/12/2021 2:40:21 PM
Bảng phụ lục kèm theo mục 8.3 Kế hoạch năm học 2020 – 2021

 

TT

Họ và tên

cán bộ, viên chức

Chức vụ/ kiêm nhiệm công tác

Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách

Số tiết giảng dạy được phân công

Công tác nghiên cứu khoa học

Các công việc phải xử lý hằng ngày, tháng, năm

Khu vực, phạm vị được giao quản lý, phụ trách

Người xử lý hoặc phối hợp xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

TS.GVC Dương Thị Ánh Tuyết

SĐT: 0935. 284.888

Email:

tuyetdta@quangbinhuni.

edu.vn

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

- Phụ trách chung

- Phụ trách công tác CCTT, Công tác cán bộ,  - Thi đua khen thưởng.

- Công tác NCKH, ĐBCL.

- Công tác hồ sơ, lưu trữ.

- Phụ trách bộ môn TLGD

330

- Phối hợp với phòng chức năng, các Bộ môn chủ trì và tổ chức các hoạt động khoa học của Khoa.

- Viết bài đăng tải các tạp chí khoa học.

 

 

- Chịu trách nhiệm chung, phụ trách công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyển sinh, thanh tra – đảm bảo chất lượng giáo dục, NCKH, công tác tài chính.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức rèn luyện nghiệp vụ nghề hằng năm cho sinh viên. Phối hợp với các Bộ môn  lập kế hoạch thực tập, thực tế, Kế hoạch thi và làm khoá luận TN của sinh viên.

- Dự kiến nội dung họp Chi bộ/khoa thường kỳ.

- Phụ trách NCKH của Khoa, phối hợp với các Bộ môn, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ trường ĐHQB, Quy chế hoạt động của Trường, Khoa.

Cấp khoa

Trưởng các bộ môn, VTK, Giáo vụ, GV

2

ThS. GVC. Nguyễn Kế Tam

SĐT: 0982827012

Email: tamnk@quangbinhuni.edu.vn

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa

- Phụ trách công tác Tuyển sinh, Đào tạo.

- Cơ sở vật chất

- Phụ trách bộ môn GD Đặc thù.

135

- Viết bài đăng tải các tạp chí khoa học.

- Tham gia tổ chức các hoạt động khoa học của Khoa.

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức.

 

- Quản lý và điều hành các mảng công việc được phân công phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ trường ĐHQB, Quy chế hoạt động của Trường, Khoa.

- NCKH, Giảng dạy các học phần của BM

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận

- Tham mưu xây dựng chương trình khung ngành Mầm non, chương trình chi tiết các HP.

- Quản lý HS liên quan đến HĐ chuyên môn thuộc BM.

 

Cấp khoa

Trưởng các bộ môn, VTK, Giáo vụ, GV

3

ThS. Phạm Thị Diệu Vinh

Email:

Vinhptd@quangbinhuni.

edu.vn

 

Phó trưởng khoa, Phụ trách BM Nghệ thuật

 

- Phụ trách công tác Đoàn thể, hoạt động phong trào.

- Công tác THTT

- Công tác QLSV

- Phụ trách BM Nghệ thuật.

180

 

- Viết bài đăng tải các tạp chí khoa học.

- Tham gia tổ chức các hoạt động khoa học của Khoa.

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức.

 

- Quản lý và điều hành các mảng được phân công phụ trách

- Chủ trì và tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác quản lý sinh viên, các hoạt động phong trào đoàn thể của khoa.

- Định hướng, chỉ đạo các công việc liên quan đến chiến lược phát triển Bộ môn

- Xây dựng kế hoạch năm học của Bộ môn

- Phân công lao động cho các GV trong BM

- Theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm chuyên môn của các thành viên trong BM

- NCKH, Giảng dạy các học phần của bộ môn.

 

Cấp khoa

Trưởng Các BM, VT, GVK

4

ThS. Nguyễn Thị Phương

SĐT: 0904700986

Email: phuongnt@quangbinhuni.edu.vn

Văn thư khoa

- Phụ trách văn phòng khoa.

 - Quản lý SV

- Cập nhật nội dung trang web khoa.

- Trợ lý công tác ĐBCL.

 

 

 

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách của Khoa

- Quản lý và sắp xếp văn phòng Khoa.

- Tham mưu trưởng khoa văn bản đi và đến.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Khoa phân công.

- Quản lý SV khoa, phụ trách công tác trực báo hàng tuần.

- Tham mưu cho CNK công tác ĐBCL.

 

Cấp khoa

Trưởng khoa, các bộ môn, GV

 

5

CN Hoàng Phương Hảo

Email: haohp@quangbinhuni.edu.vn

BT LCĐ, trợ lý Quản lý SV

- Trợ lý QLSV

- Phụ trách phòng thực hành của BM Nghệ thuật.

 

 

 

 

 

- Lưu trữ hồ sơ phòng TH ÂN-MT, LCĐ.

- Quản lý và sắp xếp văn phòng Khoa.

- Tham mưu trưởng khoa công văn đi và đến về TH ÂN-MT, LCĐ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Khoa phân công.

- Quản lý SV khoa

- Quản lý các kho và phòng thực hành Âm nhạc và Mỹ thuật.

- Phụ trách các HĐ của Liên chi Đoàn Khoa, Hội sinh viên và Xây dựng kế hoạch hoạt động của các Chi đoàn.

 

Cấp khoa

Trưởng khoa, các bộ môn, GV

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC ĐẶC THÙ

1

NCS. Phạm Thị Yến

SĐT: 0919022280

Email: yenpt@quangbinhuni.edu.vn

Phụ trách bộ môn

- Điều hành, quản

lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Bộ môn GD Đặc thù.

- Cố vấn học tập cho SV ngành MN.

- Thực hiện sự phân công của Khoa.

295

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- Xây dựng kế hoạch năm học của Bộ môn, phân công GD cho các GV trong BM

- Theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm của các thành viên trong BM

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn sinh viên NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận

- Tham mưu xây dựng chương trình khung ngành Mầm non, chương trình chi tiết các HP thuộc BM quản lý.

- Quản lý HS liên quan đến HĐ chuyên môn và các loại bài thi, tiểu luận của các HP thuộc BM.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, GV

2

 

 

 

 

CN. Hoàng Thị Lê

SĐT: 01248999275

Email: leht@quangbinhuni.edu.vn

 

 

 

 

 

GV

 

 

 

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa

 

 

 

 

 

 

165

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần được phân công

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp

- Cố vấn học tập cho sinh viên các lớp chủ nhiệm

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

 - Chủ nhiệm các lớp: ĐHGD TH K62 VLVH và LTCQ.

 

 

 

 

 

 

Bộ môn

 

 

 

 

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

3

CN. Bùi Thị Mến

SĐT: 0919676265

Email: menbu@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Thực hiện sự phân công của Khoa

- Quản lý phòng thực hành TH-MN

75

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần theo phân công của bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

- Chủ nhiệm các lớp: ĐHGD MN K62 VLVH và LTCQ.

- Quản lý tốt CSVC các phòng thực hành trực thuộc khoa; đóng, mở cửa phòng TH cho các GV tham gia dạy tại phòng TH.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

4

 

 

CN. Nguyễn Thị Huệ

SĐT: 0947460720

Email: huent@quangbinhuni.edu.vn

GV

 

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa

 

180

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, kiến tập, thực tập tốt nghiệp

- Cố vấn học tập cho sinh viên các lớp chủ nhiệm

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

 - Chủ nhiệm lớp: CĐGD TH K60.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

5

 

 

CN. Lê Thị Vân

SĐT: 0913295300

Email: vanlt@quangbinhuni.edu.vn

 

 

 

GV

 

 

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa

 

 

 

 

205

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, kiến tập, thực tập tốt nghiệp

- Cố vấn học tập cho sinh viên các lớp chủ nhiệm

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

 - Chủ nhiệm: ĐHGD MN B K59.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

6

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

SĐT: 0976425545

Email: tuyettta@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa.

- Trợ lý khoa về công tác NCKH.

120

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, kiến tập, thực tập tốt nghiệp

- Chủ nhiệm các lớp: ĐHGD TH B K59 và ĐHGD TH K60.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH, Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, ngoại khóa... liên quan đến NCKH.

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

1

ThS. Hoàng Thị Tường Vi

SĐT: 0918809279

E mail: vihtt@quangbinhuni.edu.vn

Phụ trách bộ môn, UVBCH chi bộ.

- Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của Bộ môn TLGD

- Cố vấn học tập cho SV ngành TH.

- Thực hiện sự phân công của Khoa

 

260

 

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch năm học và chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

- Phân công lao động cho các GV trong BM

- NCKH, Giảng dạy các học phần được phân công.

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận.

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Chủ nhiệm lớp ĐHGD Tiểu học K61.

- Cố vấn học tập cho sinh viên ngành GDTH.

- Lưu các hồ sơ công tác Đảng của Chi bộ.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, GV

2

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương

SĐT: 01222462378

E mail: huongntx@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa.

 

270

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

- Cố vấn học tập cho sinh viên các lớp chủ nhiệm

- Chủ nhiệm lớp: ĐHGD TH A K59.

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

3

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

SĐT: 0936132532

E mail: hangntd@quangbinhuni.edu.vn

GV, Trợ lý THTT, CLB chuyên môn, ngoại khóa.

 

- Giảng dạy và

nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Thực hiện sự phân công của Khoa.

- Trợ lý khoa về công tác TH-TT

 

270

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

-Viết bài đăng tải các tạp chí.

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần bộ môn

- Hướng dẫn SV NCKH, thực tập tốt nghiệp, khóa luận

- Cố vấn học tập cho sinh viên các lớp ĐHMN

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

 - Chủ nhiệm lớp: ĐHGD TH K61 (LTCQ).

- Chịu trách nhiệm chính Quản lý các loại hồ sơ liên quan đến công tác THTT.

- Tham mưu lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, CLB của khoa.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

1

ThS. Phạm Thị Diệu Vinh

Email: vinhptd@quangbinhuni.

edu.vn

PTK, Q Trưởng BM

- Chịu trách nhiệm quản lý và Điều hành các hoạt động của  Bộ môn NT

 

180

Chủ trì và tổ chức thực hiện các hoạt động Khoa học của BM

 

 

- Định hướng, chỉ đạo các công việc liên quan đến chiến lược phát triển Bộ môn

- Xây dựng kế hoạch năm học của Bộ môn

- Phân công lao động cho các GV trong BM

- Theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm chuyên môn của các thành viên trong BM

- NCKH, Giảng dạy các học phần của bộ môn

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, GV

2

ThS. Nguyễn Đình Khóa

Email: khoand@quangbinhuni.edu.vn

 

GV

- Giảng dạy và NCKH

 

165

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

3

CN. Bùi Thị Kim Oanh

Email: oanhbtk@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và NCKH

- Cố vấn học tập

 

132

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Chủ nhiệm lớp: ĐHGD TH K62, ĐHGD TH K61 VLVH.

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email: nhungnth@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và NCKH

- Cố vấn học tập

 

90

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Chủ nhiệm lớp: ĐHGD MN K62, CĐGD MN K62, ĐHGD MN K61 VLVH.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

5

 

ThS. Trương Thị Hoa

Email: hoatt@quangbinhuni.edu.vn

GV

 

- Giảng dạy và NCKH

- Cố vấn học tập

148,5

 

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Chủ nhiệm lớp: ĐHGD MN A K59, CĐGD TH K61.

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

6

ThS. Trần Thị Phương Dung

Email: dungttp@quangbinhuni.edu.vn

GV, Trợ lý GV các hoạt động đào tạo của BM Nghệ thuật.

 

- Giảng dạy và

NCKH

- Cố vấn học tập

132

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do Khoa quản lý.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức thi và giám sát thực hiện quy trình thi của BM NT đúng quy chế.

- Chủ nhiệm lớp: ĐHGD MN K60, CĐGD MN K60, ĐHGD MN K61.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

7

 CN. Phạm Thị Ngọc Hà

Email: haptn@quangbinhuni.edu.vn

 

GVCN, Tổ trưởng CĐ, giáo vụ khoa

 

- Giảng dạy và NCKH

- Cố vấn học tập

- Phụ trách hoạt động CĐ

- Giáo vụ khoa

132

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí

 

- NCKH, Giảng dạy các học phần  được phân công

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn.

- Chủ nhiệm lớp: CĐGD MN K61.

- Tham mưu cho BCN Khoa về tổ chức và thực hiện các hoạt động công đoàn; Chủ động xây dựng kế hoạch và các HĐ khác trong HĐ Công đoàn Khoa; thăm viếng, động viên chi sẻ CBGV khi có những vấn đề về hiếu, hỉ, ôm đau, thai sản...

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách thuộc Công Đoàn Khoa.

- Chịu trách nhiệm chính Quản lý các loại hồ sơ liên quan đến công tác thi cử, học tập của SV.

- Tham mưu lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động thi học kỳ, giữa kỳ… của khoa.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

8

ThS. Trần Công Thoan

Email: thoantc@quangbinhuni.edu.vn

Phó trưởng BM Nghệ thuật

- Tham mưu giúp Trưởng BM điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của Bộ môn  NT.

Chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn cuả lĩnh vực Mỹ thuật.

210

- Tham gia các hội thảo khoa học do Nhà trường, khoa tổ chức

- Viết bài đăng tải các tạp chí; tham gia trại sáng tác Mỹ thuật, các triển lãm Mỹ thuật trên toàn quốc

- Thực hiện và chủ trì các nhiệm vụ khoa học của Bộ môn

 

- Tham mư xây dựng kế hoạch năm học của Bộ môn

- Phân công giảng dạy cho các GV trong lĩnh vực MT

- Theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các thành viên trong BM

- NCKH, Giảng dạy các học phần theo sự phân công.

-Tổ chức và chủ trì các buổi ngoại khóa chuyên môn của lĩnh vực Mỹ thuật.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Khoa phân công.

 

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, GV

9

ThS. Nguyễn Lương Sáng

Email: sangnl@quangbinhuni.edu.vn

GV

- Giảng dạy và NCKH.

- Thiết kế trang web khoa

 

255

 

- Viết bài đăng tải các tạp chí, Kỷ yếu hội thảo khoa học

- Tham gia trại sáng tác Mỹ thuật, các triển lãm Mỹ thuật trên toàn quốc

 

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của khoa, bộ môn

- Thiết kế website của khoa.

- Thiết kế in ấn các pano, tờ rơi… liên quan đến hoạt động của khoa khi có nhu cầu.

Bộ môn

Trưởng khoa, Phó khoa, TBM, GV

 

 

                                                                                                                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                                                             (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                                                                            TS.Dương Thị Ánh Tuyết
 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình