Bản tin Khoa

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 04/2020

4/20/2020 7:48:10 AM
Tháng 4 năm 2020

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHQB                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM            

                              *                                        Đồng Hới, ngày   tháng 04 năm 2020                          

     Số:      - NQ/CB                      

                                        

                                                  NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

 THÁNG 04/2020

I. KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 03/2020

Cơ bản Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết tháng 3/2020, cụ thể như sau:

- Về chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ công tác Đảng: Đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Chi bộ.

- Công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ công tác Đảng:

+ Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ vào 3/3/2020 theo KH.

- Công tác tuyên giáo: Thực hiện tốt theo Nghị quyết của Đảng ủy.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện tự kiểm tra giám sát trong nội bộ

- Công tác tuyển sinh đào tạo:

Sinh viên nghỉ học vì dịch Covid 19, các hoạt động hành chính khác diễn ra bình thường.

+ Chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị giảng dạy trực tuyến theo KH của Nhà trường.

- NCKH: tiếp tục NCKH theo đặc thù chuyên môn để công bố trên các tạp chí KH, các hội thi, triển lãm….các cấp.

-  ĐBCLGD: Phân tích, đánh giá kết quả lấy ý kiến của  SV, nhà tuyển dụng về CTĐT, chất lượng đào tạo.

- Tuyển sinh: Xây dựng KH tuyển sinh chính quy 2020

- Công tác Quản lý sinh viên: Đoàn, Hội.

- Chủ động triển khai tốt các hoạt động của Đoàn, Hội và các hoạt động liên quan đến QLSV (Xét điểm rèn luyện, xét học bổng…).

- Công tác Đảng vụ:

+ Các Đảng viên nộp Đảng phí tháng 3/2019 theo đúng quy định

+ Hoàn thành hồ sơ đại hội Chi bộ để nộp VPĐU.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 04/2020

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Công tác chính trị - tư tưởng và nghiệp vụ công tác đảng

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể Chi bộ.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ

+ Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức cán bộ trong Chi bộ, khoa (Chi bộ Khoa có 01 đ/c Nghỉ vào tháng 4, 01 đồng chí điều chuyển công tác)

1.3. Công tác tuyên giáo

- Chỉ đạo LCĐ – LCH tuyên truyền ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong HSSV. Thực hiện tốt Chỉ thị 16 của TTCP về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh CoVid.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ trường.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng

- Tự kiểm tra giám sát nội bộ

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, QLKH&HTQT, TT-ĐBCLGD

- Công tác tuyển sinh, đào tạo: Chi bộ chỉ đạo Khoa/ Bộ môn thực hiện tốt các việc sau

+ Rà soát lại đội ngũ GV cơ hữu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT để phục vụ tuyển sinh chính quy 2020.

+ Tiếp tục tư vấn tuyển sinh LT, VB2 các ngành nghề và lĩnh vực đào tạo của Khoa/ Trường

+ Tổ chức giảng dạy trực tuyến Elearning đối với hệ chính quy, lien thông, Văn bằng 2… Yêu cầu tất cả GV thực hiện đối với các học phần lý thuyết. Riêng các học phần thực hành giảng viên nghiên cứu đề xuất hình thức thích hợp.

+ Xác định tiếp tục triển khai dạy trực tuyến theo KH… còn việc tổ chức thi sẽ về tập trung tại trường khi dịch bệnh đi qua.

+ Điều chỉnh thời gian thực tập của các lớp năm cuối theo kế hoạch của Đào tạo. GVHD nắm tình hình các trường thực tập để báo cáo với Nhà trường nhằm có sự điều chỉnh KHnphuf hợp với thực tiễn.

- Công tác NCKH:

+ Tiếp tục viết bài (sáng tác) tham gia các hội thảo và đăng tải các tạp chí KH trong và ngoài nhà trường theo đặc thù chuyên môn.

+ Tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cho SV (có thể chuyển file để GV đọc phản biện)

- Công tác TT- PC:

+ Phối hợp thực hiện công tác TT- PC theo KH của nhà trường (Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 4…)

+ Tiếp tục góp ý các văn bản quy chế quy định các cấp nếu có yêu cầu.

 Công tác ĐBCLGD:

+ Thực hiện các công việc liên quan đến tự đánh giá CSGD giữa chu kỳ kiểm định theo KH của ĐBCLGD

+ Triển khai tự đánh giá CTĐT (TĐG nội bộ) theo KH của Nhà trường, (CT Đại học Giáo dục Tiểu học, ĐH Giáo dục Mầm non)

        Công tác QLSV:

+ GVCN, LCĐ, LCH quán triệt SV ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường giáo dục ý thức, văn hóa học trực tuyến…; nắm tình hình sức khỏe sinh viên để báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

+ Giáo vụ, GVCN, trưởng BM tăng cường tư vấn cho SV về việc học trực tuyến Elearning

2.2. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

GVCN động viên, khuyến khích SV nộp học phí qua tài khoản của Nhà trường

TK 53110000399799 Ngân hàng BIDV Quảng Bình

3. Công tác đoàn thể

         3.1. Công đoàn cơ sở

- Thực hiện theo KH của công đoàn Trường.

- Phối hợp thực hiện công tác hiếu, hỉ, nghỉ hưu…

3.2. Đoàn Thanh niên

- Thực hiện theo kế hoạch của Đoàn trường trong tháng 04.

- BT Liên chi chủ động lên kế hoạch hoạt động của LCĐ và báo cáo Chi bộ.

3.3. Hội Sinh viên

- Thực hiện theo KH của Hội SV trong tháng 04. Chủ tịch LCH chủ động lên kế hoạch hoạt động của Liên Chi hội và báo cáo Chi bộ.

4. Công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự toàn Khoa.

5. Công tác đảng vụ và công tác phát triển đảng

5.1. Công tác đảng vụ

- Đảng viên nộp Đảng phí tháng 04/2020 theo quy định.

- Thực hiện công tác Đảng vụ theo quy định

5.2. Công tác phát trin Đảng

Đề xuất, thảo luận tại cuộc họp nếu có

Phát triển đảng trong GV,  SV?

5.2.1. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy công nhn Cm tình Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.2. Chi bộ nhất trí đề nghị Đng y cho làm hsơ Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.3. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy ra Nghị quyết Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

                                                                                         

(Công tác phát triển đảng do các đảng viên trong chị bộ giới thiệu, chi bộ thảo luận nhất trí, quyết nghị, đ/c Hoàng Thị Tường Vi tập hợp)

- Nghị quyết này được quán triệt, triển khai thực hiện đến tận toàn thể đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong đơn vị ./.                                                            

 

 

Nơi nhận

- Cấp ủy CB;

-Toàn thể ĐV chi bộ;                                                                            T/M CẤP ỦY CHI BỘ                                                               

- Lưu HSCB;                                                                                      BÍ THƯ          

- Cập nhật lên website của Khoa.                                                                               

                                                                                                                                                      

                                                                                     Dương Thị Ánh Tuyết

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình