Bản tin Khoa

MỤC C – BIỂU MẪU 18: CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2021 - 2022

11/12/2021 8:27:23 AM
ĐHGD Tiểu học K62

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Triết học Mác – Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

3

Học kỳ 1

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

2

Kinh tế chính trị Mác -Lê nin

Phát triển khối kiến thức  chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

4

Tư tưởng HCM

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

5

Lịch sử ĐCSVN

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

6

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức giáo dục chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

7

Quản lý hành chính Nhà nước QLNGD - ĐT

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 6

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Vấn đáp)

8

Phương pháp NCKH - Khởi nghiệp và sở hữu trí tuệ

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

3

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp,     Tiểu luận)

9

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

10

Giáo dục thể chất

Phát triển khối kiến thức giáo dục chung của ngành GDTH

4

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

11

Giáo dục quốc phòng

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

8

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

8

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Giáo dục học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

10

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

11

Giao tiếp sư phạm

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 6

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

12

Giáo dục hòa nhập học học sinh khuyết tật tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

13

Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 6

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

14

Ứng dụng CNTT trong DHTH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

15

Tiếng Việt 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

16

Tiếng Việt 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

17

Văn học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

18

Văn học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

19

Toán học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 1

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

20

Toán học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

21

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 7

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

22

Sinh lý học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

23

Cơ sở Tự nhiên và xã hội 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

24

Nhập môn lý thuyết xác suất thống kê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 6

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

25

Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 7

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

26

Giáo dục học tiểu học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

27

Âm nhạc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

28

Mỹ thuật

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

 

29

Hán Việt và dạy từ Hán việt ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 7

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

30

Giáo dục kỹ năng sống trong dạy học ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 7

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

31

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 2

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

32

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

33

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

34

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

35

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

36

Phương pháp dạy học TN và XH ở tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

   37

Phương pháp dạy học TN và XH ở tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

38

Đạo đức và Phương pháp dạy học ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

39

Thủ công và phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

40

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 6

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

41

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

42

Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

43

Thực hành giải toán ở tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

Học kỳ 7

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

44

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 1

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

1

Học kỳ 3

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

45

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

1

Học kỳ 4

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

46

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 3

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

1

Học kỳ 5

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

47

Thực tế chuyên môn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

1

Học kỳ 7

Phỏng vấn + Báo cáo + Chuyên cần, Thái độ

48

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

Học kỳ 7

Phỏng vấn + Báo cáo + Chuyên cần, Thái độ

49

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

6

Học kỳ 8

Báo cáo + Chuyên cần,

Thái độ

50

Khóa luận hoặc học phần thay thế

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

7

Học kỳ 8

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, Khóa luận TN)

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình