Bản tin Khoa

MỤC C – BIỂU MẪU 18: CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2021 - 2022

10/28/2021 3:00:35 PM
ĐHGD Mầm non K60, 61, 62, 63 và CĐGD Mầm non K61, 62, 63

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 

 

 

 

 

 

II

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 63

 1.  

Triết học Mác  - Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trắc nghiệm)

 1.  

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Nghệ thuật tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Tiếng Việt

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết)

 1.  

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, trắc nghiệm)

 1.  

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Toán cơ sở

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Tiếng Anh 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục thể chất 2

 

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Phát triển khối kiến thức chung

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trắc nghiệm, Vấn đáp)

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trắc nghiệm, Vấn đáp)

 1.  

Sinh lý trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết)

 1.  

Giáo dục học đại cương

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Tâm lý học trẻ em 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

 1.  

Tâm lý học trẻ em 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Âm nhạc 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Tiếng Anh 2

Phát triển khối kiến chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

 

 1.  

Giáo dục thể chất 2

 

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 62

 

 

 

 1.  

Giáo dục học mầm non 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục học mầm non 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết,Vấn đáp)

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Dinh dưỡng trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Âm nhạc 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(ấn đáp- Thực hành)

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Văn học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Quản lý giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

LL và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Nghệ thuật đọc kể diễn cảm TPVH cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Giáo dục thể chất 4

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

III

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 61

 1.  

Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

LL và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Múa và phương pháp dạy múa

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

LL và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

 1.  

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Bài tập thực hành thay thi

 

 1.  

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Phương pháp chăm sóc và vệ sinh trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Dạy học với sự phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Bài tập thực hành thay thi

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

IV

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 60

 

 

 

 1.  

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Tâm bệnh học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Bài tập thực hành thay thi

 

 1.  

Thực tế chuyên môn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

 1.  

Giao tiếp sư phạm

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Âm nhạc 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Tin học ứng dụng

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Dạy học với sự phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

V

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON K63

 1.  

Triết học Mác  - Lênin

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trặc nghiệm)

 1.  

Tin học

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Nghệ thuật tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Tiếng Việt

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết)

 1.  

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trặc nghiệm)

 1.  

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Tiếng Anh 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 1

 

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trắc nghiệm)

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Trắc nghiệm)

 1.  

Sinh lý trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục học đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Tâm lý học trẻ em 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

 1.  

Tâm lý học trẻ em 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Âm nhạc 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Tiếng Anh 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết)

 1.  

Giáo dục thể chất 2

 

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

VI

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON K62

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục học mầm non 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục học mầm non 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Múa và phương pháp dạy múa

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Dinh dưỡng trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Giáo dục gia đình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 1.  

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng cản Việt Nam

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

 

 1.  

LL và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

VII

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 61

 1.  

LL và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

LL và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp - Thực hành)

 1.  

LL và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Rèn luyện NVSP thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Bài thực hành thay thi

 1.  

Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

( Thực hành)

 1.  

LL và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Quản lý hành chính nhà nước và QL GD và ĐT

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

 TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

 1.  

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 1.  

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

4

Học kì 2

Công tác chủ nhiệm + Giảng dạy

 1.  

Thiết kế và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành, Tiểu luận)

 1.  

Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

 1.  

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình