Bản tin Khoa

MỤC C – BIỂU MẪU 18: CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2020 - 2021

10/27/2020 3:57:37 PM
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

 

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

I

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 62

  1.  

Triết học Mác - Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

 TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

  1.  

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

  1.  

Nghệ thuật tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp – Thực hành)

  1.  

Tiếng Việt

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Tiểu luận)

  1.  

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

  1.  

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

  1.  

Âm nhạc 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

8

Toán cơ sở

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

9

Giáo dục thể chất 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

10

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

11

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

12

Sinh lý trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

13

Tâm lý học trẻ em 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

14

Tâm lý học trẻ em 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

15

Làm đồ chơi cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Lấy bài thực hành thay thi)

16

Giáo dục học đại cương

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

17

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

18

Thể dục nhịp điệu dành cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp, Thực hành)

19

Giáo dục thể chất 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

II

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 61

20

Giáo dục học mầm non 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

21

Giáo dục học mầm non 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết,Vấn đáp)

22

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

23

Dinh dưỡng trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

24

Âm nhạc 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(ấn đáp- Thực hành)

25

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

26

Văn học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

27

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

28

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

29

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

30

Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

31

Quản lý giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

32

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

33

LL và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

34

Nghệ thuật đọc kể diễn cảm TPVH cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

35

Giáo dục thể chất 4

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON – KHÓA 60

36

LL và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

37

LL và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

38

LL và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

39

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

40

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Lấy bài thực hành thay thi)

41

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

 

42

LL và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

43

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

44

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

45

Giáo dục hòa nhập

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

46

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

47

Phương pháp chăm sóc sức khỏe và vệ sinh trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

48

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

IV

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON K59

49

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

50

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

51

LL và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

52

Giáo dục hòa nhập

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

53

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

56

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

57

Tâm bệnh học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

58

Quản lý giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

59

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

6

Học kì 2

Công tác chủ nhiệm + Giảng dạy

60

Thực tế chuyên môn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

61

Nghệ thuật chuyển thể TPVH sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

62

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

63

Dạy học với sự phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

V

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON K62

64

Triết học Mác - Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

 TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

65

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

66

Nghệ thuật tạo hình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

( Vấn đáp – Thực hành)

67

Tiếng Việt

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Tiểu luận)

68

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

69

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

70

Âm nhạc 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

71

Giáo dục thể chất 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

72

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

73

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

74

Sinh lý trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

75

Tâm lý học trẻ em 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

76

Tâm lý học trẻ em 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

77

Làm đồ chơi cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Lấy bài thực hành thay thi)

78

Giáo dục học đại cương

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

79

Giáo dục thể chất 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

 

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON K61

80

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

81

Giáo dục học mầm non 1

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

82

Giáo dục học mầm non 2

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

83

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

84

Múa và phương pháp dạy múa

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

85

Dinh dưỡng trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

86

Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

87

Giáo dục gia đình

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

88

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Thực hành)

89

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng cản Việt Nam

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

90

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

91

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

92

Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

93

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức sư phạm chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + Báo cáo + Phỏng vấn

 

94

LL và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

95

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

VII

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 60

96

LL và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

97

LL và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Vấn đáp - Thực hành)

98

 

LL và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung quanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

99

Rèn luyện NVSP thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

1

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Bài thực hành thay thi

100

Phương pháp cho trẻ làm quen văn học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

101

LL và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành)

102

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 1

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

103

Quản lý hành chính nhà nước và QL GD và ĐT

Phát triển khối kiến thức chung của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

 TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

104

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp)

105

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

106

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

4

Học kì 2

Công tác chủ nhiệm + Giảng dạy

107

Tổ chức các hoạt động tạo hình theo hướng tích hợp

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

2

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Thực hành, Tiểu luận)

108

Các chuyên đề đỏi mới trong giáo dục mầm non

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành Giáo dục mầm non

3

Học kì 2

TĐCC + KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần

(Viết, Vấn đáp, Tiểu luận)

 

Quảng Bình, ngày….. tháng….. năm 2020                            

                          TRƯỞNG KHOA                                                                                              P/T BỘ MÔN

 

 

 

 

 

 

                    TS. Dương Thị Ánh Tuyết                                                                               Phạm Thị Yến

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình