Thực hành - Thực tập

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014- 2015

8/21/2015 3:45:51 PM
Ngành Giáo dục Tiểu học và Mầm non.

       TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SP TIỂU HỌC-MẦM NON                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

             Số: 01 / THMN-KH                                     QuảngBình, ngày   tháng 12  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

KIẾN TẬP, THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂMHỌC 2014-2015

(Sinh viên Đại học khóa 53, 54 và Cao đẳng khóa 54, 55 - Hệchính quy)

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, căn cứ kếhoạch năm học của Nhà trường, Quy định số 2297/QĐ-ĐHQB ngày 18 tháng 11 năm2013 về công tác thực hành thực tập khối ngành sư phạm của Hiệu trưởng Trường Đạihọc Quảng Bình, khoa SP Tiểu học – Mầm non lập kế hoạch Thực tập sư phạm chosinh viên Đại học khóa 53, 54 và Cao đẳng khóa 54, 55, Hệ chính quy như sau:

1.Thời gian, Quy mô

TT

Hệ đào tạo, khóa, ngành

Số SV

Số tuần

Thời gian

thực hiện

A

Đại học

175

 

 

1

SP GD Mầm non  A

50

 

Từ 12/01/2015 đến 22/03/2015

(Trừ hai tuần nghỉ tết

Âm lịch)

2

SP GD Mầm non  B

49

 

3

SP GD Tiểu học

76

 

B

Cao đẳng

 

 

 

1

SP GD Tiểu học A

47

 

Từ 02/02/2015 đến 29/03/2015

(Trừ hai tuần nghỉ Tết Âm lịch)

2

SP GD Tiểu học B

11

 

3

SP GD Mầm non A

26

 

4

SP GD Mầm non B

30

3

2.Cơ sở thực tập và phân bổ số lượng sinh viên

2.1.H đại hc khóa 53

a.Đại họcGD Tiểu học (thực tập tại 05 trường Tiểu học)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1  

15

Tiểu học Số 1 Nam Lý

Từ 12/01/2015 đến 22/03/2015

2  

16

Tiểu học Đồng Phú

3  

15

Tiểu học Hải Thành

4  

15

Tiểu học Đức Ninh

5  

15

Tiểu học Nghĩa Ninh

 

 

 

b. Đại học GD Mầm non (thực tậptại 06 trường Mầm non)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

16

Mầm non Lộc Ninh

Từ 12/01 đến 22/03/2015

2

17

Mầm non Bảo Ninh

3

15

Mầm non Phú Hải

4

17

Mầm non Nam Lý

5

17

Mầm non Ba Đồn

6

17

Mầm non Quảng Thuận

 

2.2.H đại hc khóa 54

a.Đại họcGD Tiểu học (kiến  tập tại 05 trường Tiểuhọc)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

24

Tiểu học Số 2 Bảo Ninh

Từ 24/11 đến 14/12/2014

2

24

Tiểu học Số 1 Bắc Lý

3

24

Tiểu học Lộc Ninh

b.Đại họcGD Mầm non (kiến  tập tại 06 trường MầmNon)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

29

Mầm non Đồng Phú

Từ 24/11 đến 14/12/2014

2

29

Mầm non Đức Ninh

3

29

Mầm non Bắc Lý

4

29

Mầm non Nam Lý

5

29

Mầm non Đức Ninh Đông

6

30

Mầm non Đồng Sơn

2.3.H cao đẳng khóa 54

a.Cao đẳngGD Tiểu học (thực tập tại 8 trường Tiểu học)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

15

Tiểu học Đức Ninh Đông

Từ 02/02 đến 29/03/2015

2

15

Tiểu học Số 2 Bắc Lý

3

15

Tiểu học Hải Đình

4

15

Tiểu học Đồng Mỹ

5

15

Tiểu học Số 1 Bảo Ninh

6

15

Tiểu học Số 1 Đồng Sơn

7

13

Tiểu học Bắc Nghĩa

8

15

Tiểu học Số 2 Bảo Ninh

b.Cao đẳngGD Mầm non  (thực tập tại 7 trường Mầmnon)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

17

Mầm non Hải Thành

Từ 02/02 đến 29/03/2015

2

17

Mầm non Đồng Sơn

3

16

Mầm non Nghĩa Ninh

4

16

Mầm non Quang Phú

5

17

Mầm non Đồng Phú

6

13

Mầm non Đồng Mỹ

7

17

Mầm non Đức Ninh

 

2.4.H cao đẳng khóa 55

a. Cao đẳng GD Tiểu học (kiến tậptại 2 trường Tiểu học)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

22

Tiểu học Số 1 Bắc Lý

Từ 09/03 đến 29/03/2015

2

22

Tiểu học Lộc Ninh

b.Cao đẳng GD Mầm non  (kiến tập tại 3 trường Mầm non)

TT Đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

Thời gian

thực hiện

1

23

Mầm non Đức Ninh

Từ 09/03 đến 29/03/2015

2

24

Mầm non Bắc Lý

3

24

Mầm non Đức Ninh Đông

3.Nộidung thực hiện

3.1.Đối vi h đại hc khóa 53 và hệ caođẳng khóa 54 (thực tập sư phạm)

  a) Nội dung 1: Tìm hiểu thực tế việc dạy học ở cơ sởthực tập

+ Trường thực tập báo cáo nhiệm vụ năm học, những chủtrương biện pháp về đổi mới công tác giảng dạy của ngành, những kinh nghiệm giảngdạy bộ môn của giáo viên trong trường, tình hình địa phương nơi trường đóng,các hoạt động của các đoàn thể cùng tham gia công tác giáo dục.

+ Lập kế hoạch giảng dạy và kế hoạch công tác chủ nhiệm cảđợt, kế hoạch hàng tuần. Trong kế hoạch cần nêu rõ những nội dung, biện pháp vàchỉ tiêu cần phấn đấu hoàn thành trong từng giai đoạn.

+ Dự tất cả các giờ dạy của giáo viên hướng dẫn ở lớp chủnhiệm và các lớp khác khối (nếu được giáo viên hướng dẫn cho phép), để học tậpkinh nghiệm và nắm tình hình lớp chủ nhiệm.

+ Nghiên cứu chương trình, tài liệu sách giáo khoa. Thamquan tìm hiểu phòng thực hành, thí nghiệm và thiết bị dạy học.

  b) Nộidung 2: Thực tập giảng dạy 

+ Sinh viên giảng dạy từ 6 đến 8 tiết trong đợt thực tậpsư phạm. Giáo án phải được giáo viên hướng dẫn góp ý, ký duyệt chậm nhất 2 ngàytrước khi lên lớp. Sinh viên tập giảng trước nhóm để được góp ý trước khi lên lớp,không được tập giảng trước học sinh, không được lên lớp ngoài kế hoạch đã quy định.Giáo án phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về mặtsư phạm, thể hiện rõ đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị và đồdùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên thực tập giảng dạyvới nhiều loại hình: Lý thuyết, thực hành, luyện tập, chấm, chữa bài tập, trảbài kiểm tra...

+ Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, bắt buộc phải soạn 3giáo án: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội cho 3 nhóm lớp; nhóm lớp 1, nhóm lớp2-3, nhóm lớp 4-5 sooa giáo án còn lại sinh viên tự chon những môn học có trongchương trình.

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non bắt buộc phải soạn 2giáo án: 1 giáo án hoạt động góc và 1 giáo án hoạt động giờ học của trẻ.

+ Sinh viên phải dự tối thiểu là 4 tiết dạy của sinh viêncùng ngành. Sau các tiết lên lớp, giáo viên hướng dẫn tổ chức rút kinh nghiệm đểđánh giá (có ghi biên bản). Trước khi dự giờ sinh viên phải nghiên cứu và lập đềcương bài dạy. Sau khi dự giờ phải tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm.

c)Nội dung 3: Thực tập công tác chủ nhiệm lớp

+ Mỗi nhóm (02 đến 04 sinh viên) thực tập chủ nhiệm tại mộtlớp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên đang trực tiếp chủ nhiệm lớp. Giáo viên hướngdẫn giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm và cho từng sinh viên. Mỗi sinh viên thực tập,ngoài việc thực hiện công việc chung của nhóm, tự mình thực hiện một công việccụ thể, để giảng viên hướng dẫn có cơ sở đánh giá chính xác năng lực của từngsinh viên.

+ Lập kế hoạch chủ nhiệm lớp một cách cụ thể từng tuần. Bảnkế hoạch phải được giáo viên hướng dẫn góp ý, ký duyệt trước khi thực hiện.Trong kế hoạch cần ghi rõ nội dung công tác cụ thể, những biện pháp giáo dụcchính sẽ vận dụng và chỉ tiêu cần đạt trong từng giai đoạn.

+ Những việc trọng tâm trong công tác thực tập chủ nhiệm:Tìm hiểu tình hình lớp, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, tổ chức các phong trào thiđua học tập rèn luyện, giáo dục một số học sinh cá biệt và thăm một số gia đìnhhọc sinh, phối hợp với hội cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong trường để giáodục học sinh. Phân tích các sự kiện từ thực tế giáo dục để rút kinh nghiệm. Kếthợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn... trường nơi thực tập để tổ chức các hoạt độngngoài giờ, hoạt động xã hội, lao động công ích, chào mừng các ngày lễ lớn... Việctổ chức các hoạt động này cũng cần xác định nội dung, xây dựng kế hoạch, biệnpháp và phân công tổ chức thực hiện, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, kiểm tra đôn đốc,đánh giá chất lượng, hiệu quả cụ thể. Hướng dẫn 2 đến 3 buổi  hoạt động ngoài giờ (có thể ở lớp chủ nhiệmhoặc ở lớp khác).

3.2.Đối vi h đại hc khóa 54 và hệ caođẳng khóa 55 (kiến tập sư phạm)

Kiếntập sư phạm chủ yếu giúp sinh viên bước đầu làm quen với công việc của một giáoviên. Sinh viên về các trường để tìm hiểu thực tế, quan sát, dự giờ, tham giacác hoạt động, học tập cách làm công tác chủ nhiệm, ghi chép các công việc cơ bảnở cơ sở thực tập làm báo cáo và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn trường Đại họcQuảng Bình. Trên cơ sở đó rèn kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện cho sinhviên có thể làm tốt nhiệm vụ được quy định trong đợt thực tập sư phạm cuối khóasau này. Cụ thể, trong đợt kiến tập sư phạm sinh viên phải thực hiện đầy đủ 3 nộidung chính sau đây:

a) Nội dung 1: Tìm hiểu về cơ sởthực tập

Nghe báo cáo chung về cơsở thực tập: Ban Chỉ đạo cơ sở thực tập sẽ cửngười báo cáo chung cho sinh viên về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cáchoạt động Đoàn, Hội, Đội của Nhà trường. Sau khi nghe báo cáo và tìm hiểu thựctế, sinh viên ghi chép để làm tư liệu cho bài báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

b) Nội dung 2: Tìm hiểu và dự hoạt động mẫu vềcông tác chủ nhiệm lớp

Nghe một báo cáo chung vềcông tác chủ nhiệm lớp: Ban Chỉ đạo cơ sở thực tập cử mộtgiáo viên chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm báo cáo chung cho tất cả sinh viên thựctập về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp, hướngdẫn lập kế hoạch, soạn giáo án mẫu về một tiết sinh hoạt lớp hoặc các hoạt độnggiáo dục khác. Sau khi nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế, sinh viên viết thu hoạchđể làm tư liệu cho báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

Dự 2 tiết sinh hoạt chủnhiệm lớp: Sinh viên thực tập được chia thành các nhóm sốlượng tùy tình hình thực tế của cơ sở thực tập để phân về một lớp, giáoviên chủ nhiệm lớp trực tiếp tổ chức nhóm dự đủ 2 tiết, trong đó 1 tiếtsinh hoạt lớp và 1 tiết hoạt động ngoài giờ. Sau mỗi tiết dự sinh viên tự thảoluận, rút kinh nghiệm. Sau khi thực hiện xong, sinh viên viết thu hoạch đểlàm tư liệu cho báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

c) Nội dung 3: Tìm hiểu và dự giờ dạy mẫuvề công tác dạy học

Nghe một báo cáo chung vềcông tác dạy học: Ban chỉ đạo cơ sở thực tập cử một giáo viên cónhiều kinh nghiệm báo cáo chung cho tất cả sinh viên thực tập nghe về chứcnăng, nhiệm vụ, các hoạt động cơ bản của công tác dạy học, hướng dẫn lậpkế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, tổ chức đánh giá, thi, kiểm tra, chấmbài, sử dụng sổ điểm… Sau khi nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế, sinh viên viếtthu hoạch để làm tư liệu cho báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

Dự giờ dạy mẫu: Căn cứsố nhóm sinh viên kiến tập theo từng chuyên ngành, Ban Chỉ đạo cơ sở phân côngthành các nhóm sinh viên dự giờ giảng của giáo viên sao cho mỗi nhóm sinh viêndự đủ 2 tiết đúng theo chuyên ngành của mình. Trong khi dự giờ, sinhviên phải ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng và diễn biến trong giờ dạy. Saucác tiết dự giờ, tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm, làm cơ sở để viết thu hoạchvào cuối đợt kiến tập. Đối với ngành ghép thì sinh viên dự mỗi chuyên ngành 1tiết.

4. Đánh giá cho điểm

4.1.Yêu cầu

Đánh giá kết quả TTSP phải đảm bảo tính khách quan, chínhxác và công bằng. Phải căn cứ vào tất cả các nội dung thực tập và các tiêu chuẩnđể đánh giá, tránh phiến diện, qua loa, cảm tính, thiên vị. Chú trọng đánhgiá khả năng tiếp thu kiến thức, hiểu biết chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

4.2.Thang điểm

Kết quả xếp loại học phần thực tập sư phạm được thực hiệntheo “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xếp loại thang điểm được quy đổi như sau:

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm

4

 

 

Đạt

Giỏi

8,5 ÷ 10

A

4

Khá

7,0 ÷ 8,4

B

3

Trung bình

5,5 ÷ 6,9

C

2

Trung bình yếu

4,0 ÷5,4

D

1

Không đạt

Kém

< 4,0

F

0

4.3.Nội dung đánh giá

Thực hiện theo Điều 8 và Điều 9 của Quy định số 2297/QĐ-ĐHQB ngày 18 tháng 11 năm 2013 về côngtác thực hành thực tập khối ngành sư phạm do Hiệu trưởng Trường Đại học QuảngBình ban hành.

5. Tổ chức thực hiện

Toàn bộ quy trình thực tậpsư phạm và kiến tập sư phạm do Ban chỉ đạo thực tập sư phạm của trường Đại họcQuảng Bình và Ban chỉ đạo của cơ sở thực tập điều hành. Căn cứ kế hoạch của Nhàtrường, khoa SP Tiểu học – Mầm non phân công phần hành nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên, Chức vụ

Trách nhiệm được phân công

Thời gian

1

GVC. ThS. Nguyễn Kế Tam

Trưởng ban chỉ đạo

 

2

CN. Trần ThỊ Diệu Hằng

Thư ký

 

3

ThS. Trần Thị Mỹ Hồng

Ủy viên

 

4

ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

Ủy viên

 

3

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Trường Tiểu học Lộc Ninh

Từ 24/11 đến 14/12/2015

4

CN. Nguyễn Thị Huệ

Trường Mầm non Đồng Phú

5

ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

Trường Mầm non Đức Ninh

6

ThS. Phạm Thị Yến

Trường Mầm non Bắc Lý

7

TS.Mai Thị Liên Giang

Trường Tiểu học Số 1 Nam Lý

Từ 12/01 đến 22/03/2015

8

CN.Hoàng Thị Lê

Trường Tiểu học Đồng Phú

9

CN.Hoàng Thị Lê

Trường Tiểu học Hải Thành

10

ThS.Phạm Thị Yến

Trường Mầm non Phú Hải

11

ThS.Trần Thị Mỹ Hồng

Trường Mầm non Ba Đồn

12

CN.Nguyễn Thị Huệ

Trường Tiểu học Đức Ninh

13

ThS. Hoàng Thị Tường  Vi

Trường Tiểu học Đức Ninh Đông

Từ 02/02 đến 29/03/2015

14

CN.Bùi Thị Mến

Trường Tiểu học Đồng Mỹ

15

CN.Bùi Thị Mến

Tiểu học Đồng Sơn

16

ThS.Nguyễn Thị Diễm Hằng

Trường Mầm non Nghĩa Ninh

17

CN.Lê Thị Vân

Trường Mầm non Quang Phú

18

ThS.Phạm Thị Yến

Trường Mầm non Đức Ninh

19

CN.Hoàng Thị Lê

Trường Tiểu học Số Bắc Lý

Từ 09/03 đến 29/03/2015

20

ThS.Trần Thị Mỹ Hồng

Trường Tiểu học Lộc Ninh

21

Cn.Lê Thị Vân

Trường Mầm non Đức Ninh

22

ThS.Hoàng Thị Tường Vi

Trường Mầm non Bắc Lý

23

CN.Bùi Thị Mến

Trường Mầm non Đức Ninh Đông

                                                                                 BAN CHỈ ĐẠO THỰC HÀNH THỰC TẬP

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNGKHOA

Nơi nhận:

-GV, SV trong khoa

- Lưu VPK

 

ThS.Nguyễn Kế Tam

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình