Bản tin Khoa

Các giảng viên tham gia giảng dạy của khoa

10/8/2017 6:09:06 AM

NHỮNG GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY SINH VIÊN KHOA

TT

Giảng viên

Đơn vị

1.

TS.GVC. Nguyễn Thị Nga

Khoa SPTHMN

2.

TS.GVC. Dương Ánh Tuyết

Phòng ĐBCL

3.

TS.GVC. Trần Thủy

Khoa GDTCQP

4.

TS. Đinh Thị Thanh Trà

Khoa NLN

5.

TS. Nguyễn Văn Duy

Khoa LLCT

6.

TS.GVC. Phạm Xuân Hậu

Khoa KT - CNTT

7.

TS.GVC. Trương Thị Tư

Trung tâm học liệu

8.

TS.GVC. Mai Liên Giang

Khoa KHXH

9.

TS. Đổ Thùy Trang

Khoa KHXH

10.

TS. Lê Thị Hằng

Khoa NN

11.

TS.GVC. Nguyễn ĐÌnh Hùng

Khoa NN

12.

ThS.GVC. Nguyễn Quốc Tuấn

Khoa KHTN

13.

TS.GVC. Nguyễn Quang Hòe

Khoa KHTN

14.

ThS. Nguyễn Duy Linh

Khoa KT CNTT

15.

ThS. Nguyễn Đại Thăng

Phòng TTPC

16.

ThS. Phạm Thị Diệu Vinh

Khoa ANMT

17.

ThS. Bùi Kim Oanh

Khoa ANMT

18.

ThS. Trương Thị Hoa

Khoa ANMT

19.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Khoa ANMT

20.

ThS. Nguyễn Lương Sang

Khoa ANMT

21.

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

Khoa GDTCQP

22.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Khoa GDTCQP

23.

ThS. Dương Thế Công

Khoa GDTCQP

24.

ThS. Nguyễn Quang Hòa

Khoa GDTCQP

25.

ThS. Dương Công Vĩnh

Khoa GDTCQP

26.

ThS. Trương Thị Thanh Thoài

Khoa KHXH

27.

ThS.GVC. Lê Minh Thắng

Trung tâm TH-NN

28.

ThS.GVC. Nguyễn Thị Lan Anh

Trung tâm TH-NN

29.

ThS.GVC. Trần Công Thoan

Khoa ANMT

30.

ThS.GVC. Vương Kim Thành

Phòng CTSV

31.

ThS.GVC. Nguyễn Phương Văn

Phòng CTSV

32.

ThS. Đoàn Kim Phúc

Phòng TCHCTH

33.

ThS. Nguyễn Chiêu Sinh

Phong TTPC

34.

ThS.GVC. Nguyễn Đình Lam

Khoa LLCT

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình