Bản tin Khoa

BIỂU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

10/27/2020 3:58:57 PM
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

 

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng sư phạm chính quy

Trung cấp sư phạm chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

 

 

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

 

 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương, có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Bình.

 

 

Đã tốt nghiệp Cao đẳng Giáo dục mầm non.

 

 

Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), quy trình tuyển sinh tuân theo quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

* Kiến thức

     - Có hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và kiến thức văn hóa tổng quát.

    - Có tri thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN;

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non như: kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ;

-  Hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B

* Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các bước xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục cho từng nhóm lớp mầm non phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế, tổ chức quản lý nhóm lớp khoa học, hiệu quả;

- Quan sát, tìm hiểu, phân tích và đánh giá mức độ phát triển của trẻ;

- Tổ chức, thực hiện được chế độ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng trẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

- Tổ thức thành thạo các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Giao tiếp sư phạm phù hợp với đối tượng khác nhau;

- Phối hợp tốt với gia đình và các lực lượng giáo dục khác trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

* Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong sư phạm mẫu mực;

 - Yêu trẻ, vì sự phát triển của trẻ;

 - Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

* Trình độ ngoại ngữ:

Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3/6 Khung ngoại ngữ dùng cho Việt Nam hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

   * Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và kiến thức văn hóa tổng quát.

    - Có tri thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN;

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non như: kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ;

-  Hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B

* Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các bước xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục cho từng nhóm lớp mầm non phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế, tổ chức quản lý nhóm lớp khoa học, hiệu quả;

- Quan sát, tìm hiểu, phân tích và đánh giá mức độ phát triển của trẻ;

- Tổ chức, thực hiện được chế độ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng trẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

- Tổ thức thành thạo các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Giao tiếp sư phạm phù hợp với đối tượng khác nhau;

- Phối hợp tốt với gia đình và các lực lượng giáo dục khác trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

* Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong sư phạm mẫu mực;

 - Yêu trẻ, vì sự phát triển của trẻ;

 - Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

 

 

* Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và kiến thức văn hóa tổng quát.

- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN;

- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non như: kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ;

-  Hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ B

* Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các bước xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục cho từng nhóm lớp mầm non phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế, tổ chức quản lý nhóm lớp khoa học, hiệu quả;

- Quan sát, tìm hiểu, phân tích và đánh giá mức độ phát triển của trẻ;

- Tổ chức, thực hiện được chế độ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng trẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

- Tổ thức thành thạo các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Giao tiếp sư phạm phù hợp với đối tượng khác nhau;

- Phối hợp tốt với gia đình và các lực lượng giáo dục khác trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ;

- Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

* Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong sư phạm mẫu mực;

 - Yêu trẻ, vì sự phát triển của trẻ;

 - Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

 

* Trình độ ngoại ngữ:

Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3/6 Khung ngoại ngữ dùng cho Việt Nam hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp..

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

- Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, seminar, câu lạc bộ chuyên môn, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, CLB Thể dục – thể thao.

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua các kênh thông tin trên internet, diễn đàn… 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

- Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, CLB Thể dục – thể thao.

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua các kênh thông tin trên internet, diễn đàn… 

 

- Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

- Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho người học về các vấn đề học vụ.

- Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

- Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia.

- Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

- Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, …

- Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua các kênh thông tin trên internet, diễn đàn… 

 

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 

 

Chương trình ĐH được thiết kế trong 8 học kỳ, gồm 132 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ), trong đó: 18 tín chỉ kiến thức chung, 35 tín chỉ kiến thức sư phạm chung, 79 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Chương trình được thiết kế trong 3 học kỳ, gồm 54 tín chỉ, trong đó: 44 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, 03 tín chỉ thực tập sư phạm và 07 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp.

 

Chương trình được thiết kế trong 6 học kỳ, gồm 98 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ) trong đó: 16 tín chỉ kiến thức chung, 27 tín chỉ kiến thức sư phạm chung, 55 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

 

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 

 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.   

 

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.   

 

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 

 

 Giáo viên các trường mầm non, chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non tại các sở, phòng giáo dục và đào tạo; làm việc tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác.

 

Giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non tại các sở, phòng giáo dục và đào tạo; làm việc tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác.

 

  Giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non tại các sở, phòng giáo dục và đào tạo; làm việc tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác.

 

  

 

 

 

 

P/T BỘ MÔN

 

 

 

 

Phạm Thị Yến

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TS.Dương Thị Ánh Tuyết

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình