Ba công khai

MỤC C – BIỂU MẪU 18: CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA TỪNG KHÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2018 -2019

10/30/2018 2:27:10 PM
KHÓA 57, 58, 59, 60 NGÀNH TIỂU HỌC (Hệ Chính quy)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K60

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Văn học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

2

Pháp luật đại cương

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

3

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

17/09/2018- 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

5

Tiếng Việt 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

6

Toán học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Giáo dục thể chất 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Sinh lý học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Cơ sở TN – XH 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

11

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

13

PP nghiên cứu KHGD

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

14

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

16

Giáo dục thể chất 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

 

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K59

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

3

20/8 – 03/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

LLDH và LLGD ở TH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/08 - 24/10/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

2

20/8 – 23/9/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Những vấn đề chung của giáo dục học

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

5

Rèn luyện NVSPTX 1

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

1

20/8 – 23/9/2018

 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

6

Toán học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

15/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

8

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

20/8 – 23/9/2018

 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

9

Đường lối cách mạng của ĐCS

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Ứng dụng công nghệ thông tin trong DHTH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Mỹ thuật

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

13

Giáo dục thể chất 4

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K58

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Đường lối cách mạng của ĐCS

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

3

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Giao tiếp sư phạm

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

3

08/10– 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

4

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

05/11 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TL)

5

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

08/10 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

21/8 – 03/12/2017

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

8

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

9

Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

10

Kiến tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

15/10 – 04/11/2017

 

Báo cáo + Phỏng vấn

11

 Âm nhạc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

18/08 - 13/10/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TH)

12

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu học 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TH)

13

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học  2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

14

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học  2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Kiểm tra, đánh giá kết quả ở Tiểu học  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

 

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

16

Từ Hán -Việt và dạy từ Hán – Việt ở TH

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

17

Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

1

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K57

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 

Toán học 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

1

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

2

20/8 – 30/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

3

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

4

Giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

5

 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

6

 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

8

Đánh giá kết quả ở Tiểu học  

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

9

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

6

24/12/2018 -27/05/2019

Cơ sở TT

10

Phương pháp dạy học Toán nâng cao 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng cao

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

4

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

12

Toán học 4

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K60

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Văn học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

2

Tâm lý học đại cương

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

17/09/2018- 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Tin học

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

18/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

4

Tiếng Việt 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

5

Toán học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Giáo dục thể chất 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

7

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

8

Sinh lý học trẻ em

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Cơ sở TN – XH 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

12

PP nghiên cứu KHGD

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

13

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

15

Giáo dục thể chất 2

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

 

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K59

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

2

 20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

5

Thủ công - Kỹ thuật và PPDH Thủ công – Kỹ thuật

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

6

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

7

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

1

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

8

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

1

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

9

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

11

PP dạy học Toán ở tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

PPDH Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 1

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

13

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

1

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

14

Giao tiếp sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

15

Kiến tập sư phạm 

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

Báo cáo + phỏng vấn

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K58

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Giáo dục thể chất 3

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

2

Đánh giá kết quả GD ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

3

Tiếng Việt thực hành

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

4

Điền kinh, bơi lội, đá cầu, trò chơi vận động

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

5

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

6

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

8

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

9

PPDH Tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 2

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Giáo dục môi trường ở Tiểu học

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

12

Thực tập sư phạm

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

4

24/12/2018 -27/05/2019

Cơ sở TT

13

Phương pháp dạy học Toán nâng cao 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

2

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng cao

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

3

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

                                                                            Quảng Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2018

           TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      TRƯỞNG KHOA

 

 

            ThS. Trần Thị Mỹ Hồng                                         ThS. Nguyễn Kế Tam

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình