Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 31 - Năm học: 2013-2014

3/16/2014 1:59:31 PM
Từ ngày 17/3/2014 đến 23/3/2014

THNGÀY

THI GIAN

NI DUNG

THÀNH PHN

ĐA ĐIM

CHTRÌ

HAI

17/3

 

Các lớp nộp bản xếp điểm rèn luyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

18/3

7h30

Hi tho: “Nâng cao cht lưng ging dy” Khoa Khoa hc T nhiên

Toàn thể  ging viên khoa KHTN, khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 3

Trưng Khoa KHTN

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

    19/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Hp Ban Chp bành Công đoàn trưng

Ban CH công đoàn

Phòng hp tng 3

Ch tịch Công đoàn

NĂM

20/3

10h00

Họp khoa góp ý quy chế chi tiêu nội bộ và chuẩn bị cho hội thảo khoa học

Toàn thể  ging viên khoa

VPK

TK

14h00

 

 

 

 

SÁU

    21/3

8h00

Hp trin khai công tác t đánh giá và ly ý kiến phn hi đi vi cán b qun lý

Hi đng t đánh giá, trưng các đơn v

Phòng hp tng 3

Hiu trưng

14h00

Hi tho: “Nâng cao cht lưng ging dy” Khoa Lý lun Chính tr

Toàn th ging viên khoa LLCT, khách mi và nhng ging viên quan tâm

Phòng hp tng 4

Trưng Khoa LLCT

19h30

Hi thi tìm hiu An toàn giao thông trong trường hc năm 2014

Trưng, phó các đơn v, sinh viên

Ging đưng B3

T.Phòng CTSV

BY

22/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

23/3

7h30

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình