Bản tin Khoa

Kế hoạch về việc tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên 2013

5/3/2013 10:45:43 AM
Thời gian bảo vệ: Sáng 7h, chiều 13h ngày 20 tháng 5 năm 2013.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: KH/05-SPTHMNQuảng Bình, ngày 3  tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên

 

Thực hiện quychế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèmtheo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàđào tạo;

Thực hiện quy định làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng đối với đào tạođại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theoquyết định số 1158/QĐ-ĐHQB-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đạihọc Quảng Bình.

1. Nội dung

Bảo vệ khoáluận cho sinh viên Đại học Giáo dục Tiểu học và Đại học Giáo dục Mầm non khoak51

2. Thời gian bảo vệ

- Sáng 7h,chiều 13h ngày 20 tháng 5 năm 2013

3. Kế hoạch cụ thể

-  Sinh viên nộp khoá luận và bản tóm tắt: 5 bản(bìa mềm)  vào ngày 13/ 5/ 2013 tại  Văn phòng Khoa

- Sau khi nhậnđược ý kiến phản biện của giảng viên  và đượcsự đồng ý của giảng viên hướng dẫn, sinh viên tiếp tục nộp 05 bản bìa cứng  và tóm tắt về văn phòng Khoa

- Giảng viên hướngdẫn, sinh viên thực hiện đúng yêu cầu của khoá luận.

4. Địa điểm bảo vệ khoá luận

- Phòng thực hànhKhoa Sp Tiểu học - Mầm non

- Nhận được kếhoạch này, yêu cầu giảng viên hướng dẫn và sinh viên làm khoá luận thực hiện.

 

Duyệt của lãnh đạo Trường

Phòng đào tạo

Trưởng Khoa

 

 

 

Mai Thị Liên Giang

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình