Bản tin Khoa

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM KHOÁ 55 HỆ ĐẠI HỌC

6/3/2016 2:59:34 PM
Sinh viên đại học khóa 55 – Hệ chính quy, năm học 2015 - 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

Số:/ĐHQB-ĐT                                    Quảng Bình, ngày 23    tháng  9   năm 2015

 

                                  

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM

Sinh viên đạihọc khóa 55 – Hệ chính quy, năm học 2015 - 2016

 


          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, phòng Đào tạo lậpkế hoạch kiếntập sư phạm cho sinh viên Đại học khóa 55 - Hệchính quy cụ thể như sau:   

I. Quy mô, thời gian.

 

TT

Hệ đào tạo, khóa, ngành

Số SV

Số tuần

Thời gian thực hiện

1

Giáo dục Chính trị

20

3

Từ 5/10 đến 25/10/2015

2

SP Sinh học

28

3

3

SP Ngữ văn

57

3

4

SP Lịch sử

31

3

5

SP Hóa học

34

3

6

SP Toán học

47

3

7

SP Vật lý

34

3

8

GD Mầm non A

58

3

9

GD Mầm non B

62

3

10

GD Tiểu học A

57

3

11

GD Tiểu học B

59

3

 

Tổng

487

 

 

 

II. Cơ sở Kiến tập và phân bổ số lượng sinh viên.

 

   2.1. Đại học SP khóa 55 (Kiến tập tại 8 trường THPT).

 

TT

GDTC

SP

Sinh

SP

Ngữvăn

SP

Lịch sử

SP Hóa

SP

Toán

SP

Vật lý

SV/

đoàn

Trường kiến tập

1

3

3

8

3

4

6

4

31

THPT Đồng Hới- Đồng Hới

2

3

4

7

4

4

6

4

32

THPT Ninh Châu – Q. Ninh

3

3

3

7

4

4

6

5

32

THPT Quảng Ninh- Q. Ninh

4

3

3

7

4

4

6

5

32

THPT Lệ Thủy – Lệ Thủy

5

 

3

8

4

5

6

4

30

THPT Nguyễn Huệ - Bố Trạch

6

2

5

6

4

4

5

4

30

THPT Phan Đình Phùng – ĐH

7

3

3

8

4

4

6

4

32

THPT Lê Hồng Phong – Q. Trạch

8

3

4

6

4

5

6

4

32

THPT Lương Thế Vinh – Q. Trạch

 

 

 

 

2.2. Đại học GD Tiểu học khóa 55 (Kiến tập tại 05trường Tiểu học)

 

TT

đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

1

33

Tiểu học Đồng Phú

2

28

Tiểu học Lộc Ninh

3

15

Tiểu học số 2 Bảo Ninh

4

15

Tiểu học Hải Thành

5

25

Tiểu học số 2 Bắc Lý

 

 

 2.3. Đại họcGD Mầm non khóa 55 (Kiến tập tại 06 trường Mầm non)

 

TT

đoàn

Tổng số SV/đoàn

Trường thực tập

1

15

Mầm non Hải Thành

2

25

Mầm non Nam Lý

3

20

Mầm non Đức Ninh

4

20

Mầm non Đồng Sơn

5

20

Mầm non Nghĩa Ninh

6

20

Mầm non Lộc Ninh

 

III. Nội dung thực hiện:

Kiến tập sư phạmchủ yếu giúp sinh viên bước đầu làm quen với công việc của một giáo viên.Sinh viên về các trường để tìm hiểu thực tế, quan sát, dự giờ, tham gia cáchoạt động, học tập cách làm công tác chủ nhiệm, ghi chép các công việccơ bản ở cơ sở thực tập làm báo cáo và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn trườngĐại học Quảng Bình. Trên cơ sở đó rèn kỹ năng nghề nghiệp và tạo điềukiện cho sinh viên có thể làm tốt nhiệm vụ được quy định trong đợt thực tập sưphạm cuối khóa sau này. Cụ thể, trong đợt kiến tập sư phạm sinh viên phải thựchiện đầy đủ 3 nội dung chính sau đây:

Nội dung 1: Tìm hiểu về cơ sở thực tập

+ Nghe báo cáo chung về cơ sở thực tập

Ban Chỉ đạo cơ sở thực tập sẽ cử người báo cáo chung cho sinh viên về chứcnăng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và các hoạt động Đoàn, Hội, Đội của Nhà trường.Sau khi nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế, sinh viên ghi chép để làm tư liệu chobài báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

Nội dung 2: Tìm hiểu và dự hoạtđộng mẫu về công tác chủ nhiệm lớp

+ Nghe một báo cáo chung về công tácchủ nhiệm lớp.

Ban Chỉ đạo cơ sở thực tập cử một giáo viên chủ nhiệm lớp có kinh nghiệmbáo cáo chung cho tất cả sinh viên thực tập về chức năng, nhiệm vụ, các hoạtđộng cơ bản của công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn lập kế hoạch, soạn giáo ánmẫu về một tiết sinh hoạt lớp hoặc các hoạt động giáo dục khác. Sau khi nghebáo cáo và tìm hiểu thực tế, sinh viên viết thu hoạch để làm tư liệucho báo cáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

 

+ Dự 2 tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp.

  Sinh viên thực tập được chia thành các nhóm số lượng tùytình hình thực tế của cơ sở thực tập để phân về một lớp, giáo viên chủ nhiệmlớp trực tiếp tổ chức nhóm dự đủ 2 tiết, trong đó 1 tiết sinh hoạt lớp và 1tiết hoạt động ngoài giờ. Sau mỗi tiết dự sinh viên tự thảo luận, rút kinhnghiệm. Sau khi thực hiện xong, sinh viên viết thu hoạch để làm tư liệu cho báocáo thu hoạch cuối đợt kiến tập.

 

Nội dung 3: Tìm hiểu và dự giờ dạy mẫu về công tác dạy học

+ Nghe một báo cáo chung về công tácdạy học

Ban chỉ đạo cơ sở thực tập cử một giáo viên có nhiều kinh nghiệm báo cáochung cho tất cả sinh viên thực tập nghe về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt độngcơ bản của công tác dạy học, hướng dẫn lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, tổchức đánh giá, thi, kiểm tra, chấm bài, sử dụng sổ điểm… Sau khi nghe báo cáovà tìm hiểu thực tế, sinh viên viết thu hoạch để làm tư liệu cho báo cáo thuhoạch cuối đợt kiến tập.

+ Dự giờ dạy mẫu

Căn cứ số nhóm sinh viên kiến tập theo từng chuyên ngành, Ban Chỉ đạo cơ sởphân công thành các nhóm sinh viên dự giờ giảng của giáo viên sao cho mỗi nhómsinh viên dự đủ 2 tiết đúng theo chuyên ngành của mình. Trong khi dự giờ, sinhviên phải ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng và diễn biến trong giờ dạy. Saucác tiết dự giờ, tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm, làm cơ sở để viết thuhoạch vào cuối đợt kiến tập.

Những ngành ghép hoặc do đặc thù của cấp học được quy định riêng như sau:

+ Đối với ngành ghép thì sinh viên dự mỗi chuyên ngành 1tiết.

+ Đối với ngành GD Tiểu học: Sinh viên lập kế hoạch để được dự ba môn học (Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội)  có trong chương trình Tiểu học.

IV. Đánh giá cho điểm

4.1 Yêu cầu của việc đánh giá, thang điểm

Việc đánh giá phải chính xác công bằng khách quan. Lãnh đạo Khoa, Trưởng Bộmôn cần tổ chức cho các giảng viên nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn đánh giá vềtừng mặt hoạt động thực hành, thực tập (THTT).

          Kết quả xếp loại của họcphần thực hành thực tập hệ chính quy được thực hiện theo “Quy chế đào tạo đạihọc và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, việc xếp loại thang điểm được quy đổi như sau:

 

Xếp loại

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

 

 

Đạt

Giỏi

8,5 ÷ 10

A

4

Khá

7,0 ÷ 8,4

B

3

Trung bình

5,5 ÷ 6,9

C

2

Trung bình yếu

4,0 ÷5,4

D

1

Không đạt

Kém

< 4,0

F

0

 

4.2 Nội dung và phương phápđánh giá

- Kết quả Kiến tậpsư phạm của sinh viên được đánh giá qua ba cột điểm thành phần: 

+Điểm đánh giá về ý thức, chuyên cần, thái độ của sinh viên: docơ sở kiến tập đánh giá (Mẫu số 1,2). Chiếm trọng số 0,3. Căncứ để đánh giá điểm ý thức chuyên cần thái độ: Sinh viên có ýthức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Tác phong mẫu mực, chững chạc,chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của cơ sở thực tập, có tinh thần họchỏi, thái độ cầu thị.

Sinh viên vắng 1 buổi bị trừ 1 điểm. Sinh viên vắng tốiđa không quá 3 buổi.

Sinh viên vi phạm vào tư cách đạo đức nhà giáo sẽ bị điểm0.

+Điểm đánh giá chất lượng Bảnbáo cáo thu hoạch (BCTH): doHội đồng chuyên môn trường ĐHQB đánh giá (Mẫusố 3).Chiếm trọng số 0,3.

+Điểm đánh giá cách trình bàyvà trả lời câu hỏi của sinh viên trước thành viên Hội đồng: do thành viên Hội đồng đánh giá (Mẫu số 3). Chiếm trọngsố 0,4.                       

Khoa thành lập Hội đồng đánh giá (HĐĐG) theo từng ngành.Trưởng Bộ môn làm Chủ tịch Hội đồng. Số lượng thành viên trong HĐĐG do Khoa, Bộmôn quyết định. Sinh viên trình bày với một thành viên Hội đồng về các kết quảthu nhận được trong quá trình Kiến tập sư phạm và trả lời câu hỏi của thànhviên Hội đồng trong khoảng thời gian 10 phút.

Các thành viên hội đồng có thể chất vấn thêm một số vấnđề liên quan, sau đó thống nhất đánh giá cho điểm theo từng nội dung nêu trên,nhận xét và ghi điểm vào phiếu đánh giá kiến tập sư phạm của từng sinh viên(kết quả tính theo thang điểm 10 với một số lẻ thập phân). Sinh viên không đạt điểm tinh thần thái độ tại cơ sở kiến tập sẽ khôngđược báo cáo kết quả KTSP.

Công thức tính điểm tổng hợp (KTSP) như sau:

KTSP = Tinhthần thái độÏ 0,3 + Chất lượng BCTH Ï 0,3  + Trình bày và trả lời câu hỏiÏ 0,4)

Điểmtổng hợp kiến tập sư phạm được lấy 1 số lẻ thập phân theo quy tắc làm tròn số.

Sau khi có đủ kết quả kiến tập được Hội đồng xác nhận.Giáo vụ khoa có trách nhiệm vào điểm cho học phần này theo lớp thuộc khoa quảnlý.

Lưu ý: Sinhviên có kết quả tổng hợp KTSP không đạt (dưới điểm 4 theo thang điểm 10 hayđiểm 0 theo thang điểm 4) hoặc không có điểm với bất kỳ lý do gì đều không đủđiều kiện tham gia thực tập sư phạm cuối khóa. Những sinh viên này phải tham dựđợt KTSP tiếp theo để tính lại kết quả KTSP làm điều kiện để đi thực tập cuốikhóa.

4.3 Hồ sơ sau đợt kiến tập sư phạm bao gồm:

            +Phiếu đánh giá ý thức, thái độ, chuyên cần của sinh viên (Phiếu này do Ban chỉ đạo cơ sở thực tập đánh giá).

            + Bài thu hoạch kiến tập sư phạm củasinh viên (giảng viên phụ trách đoàn nộp về theo đơn vị Khoa).

            +Bảng điểm đánh giá của Hội đồng (Hội đồngchuyên môn Khoa).

+ Bảng điểm tổng hợp (giáo vụ Khoa tập hợp).

Lưu ý: Phiếu đánh giá chuyên cần thái độ được đínhkèm vào bài thu hoạch của từng sinh viên lưu ở Bộ môn, Khoa;  bảngđiểm tổng hợp nộp về phòng Đào tạo chậm nhất sau ba 3 ngày kết thúc đợt kiếntập sư phạm.

4.4Tổng kết kiến tập sư phạm

            Tổng kếtkiến tập sư phạm sẽ do Trường ĐH Quảng Bình thực hiện trên cơ sở tập hợp các kết quả và các bàihọc kinh nghiệm thu nhận từ các cơ sở kiến tập, làm cơ sở cho việc xây dựng hệthống thông tin phản hồi từ các cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo theo tiêu chuẩnvà các tiêu chí quy định trong kiểm định chất lượng.

V. Tổ chức thực hiện

Toàn bộ quy trình kiến tập sư phạm do Ban chỉ đạo thựctập sư phạm của trường Đại học Quảng Bình và Ban chỉ đạo của cơ sở thực tậpđiều hành.

Sinh viên đi kiếntập sư phạm được tổ chức thành từng đoàn. Mỗi đoàn có một trưởng đoàn, trưởngđoàn là một sinh viên có trách nhiệm cao, do các tổ Bộ môn hoặc các trưởng Khoagiới thiệu. Khoa cử một giảng viên chịu trách nhiệm phụ trách đoàn, nhà trườngxem xét ra quyết định. Giảng viên phụ trách kiến tập có trách nhiệm trực tiếpliên hệ với cơ sở thực tập để thống nhất việc sắp xếp lịch kiến tập cụ thể vàphổ biến, quản lý, theo dõi nhắc nhở các nhóm sinh viên thực hiện đúng lịch,thời gian và nội dung kiến tập.

Mọi công tác tổ chức thực hiện liên quan đến hoạt độngkiến tập được thực hiện theo quy định về công tác thực hành – thực tập khốingành sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số: 2297/QĐ – ĐHQB ngày 18 tháng 11năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

VI.Quyền hạn và nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân

Quyền hạn và nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đượcthực hiện theo quy định về công tác thực hành – thực tập khối ngành sư phạm (chươngV) ban hành kèm theo Quyết định số: 2297/QĐ – ĐHQB ngày 18 tháng 11 năm 2013của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

          

Nơi nhận:KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

- Các đơn vịliên quan;

- Lưu ĐT.               

                                                                                                               (Đãký)

 

 

                                                                                  TS.Bùi Khắc Sơn

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình