Bản tin Khoa

Hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2014 – 2015

6/3/2016 2:57:24 PM
7 giờ, ngày 8 tháng 05 năm 2015.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:  KH/  - SP TH-MN                          QuảngBình, ngày 5 tháng 4  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2014 – 2015

 

Thực hiện nhiệmvụ năm học 2014 – 2015 và quy định về nghiên cứu khoa học, Liên chi Đoàn vàKhoa SP Tiểu học - Mầm non tổ chức hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viênnăm 2014 – 2015

1. Mục đích

- Tổng kết, đánhgiá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Thúc đẩy thựchiện phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, nâng cao ý thức học tập vàrèn luyện;

- Tạo điều kiệngiao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học giữa sinh viên các khoá, cáckhối nghành;

- Phát độngphong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 2015 – 2016.

2. Nội  dung

- Báo cáo kết quảnghiên cứu khoa học;

- Thảo luận địnhhướng các giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinhviên trong thời gian tới.

3. Thành phần tham gia

- Khách mời,toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên khoa SP Tiểu học - Mầm non.

4. Thời gian tổ chức Hội nghị

-  7 giờ 30, ngày 8 tháng 05 năm 2015.

5. Địa điểm

- Phòng Cimena -Tầng 3 - Trung Tâm học liệu

6. Kinh phí: Theo chi tiêu nội bộ, xinhỗ trợ kinh phí của Đoàn trường và Hội sinh viên.

Hiệu trưởng

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Khoa

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình