Ba công khai

Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

5/14/2018 2:54:53 PM

Biểu mẫu 18

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tt nghiệp

1. Năm học 2016 – 2017

 

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên

 người thực hiện

Họ và tên

người hướng dẫn

Nội dung tóm tt

1

Cao đẳng

Thiết kế hệ thống bài tập đánh giá để đánh giá khả năng nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi về biểu tượng số và số đếm

Trần Thị Hà

ThS. Phạm Thị Yến

Nghiên cứu thực trạng và thiết kế hệ thống bài tập đánh giá khả năng nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi về biểu tượng số và số đếm.

2

Đại học

Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực hoạt động nhận thức cho trẻ 5 - 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh

Đỗ Ngọc Trinh

ThS. Phạm Thị Yến

Nghiên cứu về tính tích cực nhận thức và các thí nghiệm đơn giản dành cho trẻ mẫu giáo. Từ đó, thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của trẻ qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

3

Đại học

Vận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm non

Mai Thị Hiền

ThS. Phạm Thị Yến

Nghiên cứu lý luận chung về Phương pháp Montessori và vaạn dụng Phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mầm non.

 

Đại học

Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Nam Lý - Đồng Hới – Quảng Bình

Trần Thị Hương Trinh

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Nghiên cứu lý luận và thực trạnggiáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Nam Lý -  Đồng Hới – Quảng Bình, từ đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho trẻ.

4

Đại học

Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

Trần Thị Thương

ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương

Nghiên cứu thực trạng giáo dục tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi ở trường mầm non Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình, từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi.

5

Đại học

Thực trạng giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua chế độ sinh hoặt hằng ngày ở trường mầm non Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

Phạm Thị Hậu

ThS. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Đề tài nhằm điều tra thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua việc tổ chức chế độ sinh hoạt hằng ngày, từ đó đề xuất một số biện pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Quảng Xuân.

6

Đại học

Vận dụng mô hình VNEN trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Phạm Thị Thảo Nguyên

 ThS. Đoàn Kim Phúc

Đề tài đề xuất một số biện pháp  cho việc vận dụng Vận dụng mô hình VNEN trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học

7

Đại học

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý

Nguyễn Thị Thanh

ThS. Đoàn Kim Phúc

Đề tài đề xuất hình thức, nội dung tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp thuộc nội dung dạy học môn Tự nhiên và Xã hội để giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý.

9

Đại học

Vận dụng Phương pháp đóng vai trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 để giáo dục môi trường cho học sinh.

Trương Thị Thùy

ThS. Đoàn Kim Phúc

Đề tài nghiên cứu lý thuyết về phương pháp đóng vai, đề xuất hệ thống các tình huống đóng vai trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 có nội dung giáo dục môi trường.

10

Đại học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn Tự nhiên và xã hội

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

ThS. Đoàn Kim Phúc

Đề tài nghiên cứu hệ thống biện pháp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn Tự nhiên và xã hội.

11

Đại học

Biện pháp giáo dục tính tự lực cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường Mầm non Hải Thành- TP Đồng Hới - Quảng Bình

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

Hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản, đánh giá thực trạng và xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tính tự lực cho trẻ 4-5 tuổi qua các trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non.

 

 

 

2. Năm học 2017  - 2018

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên

 người thực hiện

Họ và tên

người hướng dẫn

Nội dung tóm tt

1

Cao đẳng

 

Những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1 trường tiểu học số 2 Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phạm Thị Mỹ Duyên 

 Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Tìm hiểu biểu hiện những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập

2

Đạihọc

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đinh Thị Hoa Lài

Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng

Tìm hiểu thực trạng kĩ năng giao tiếp của giáo viên với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp của giáo viên đối với trẻ

3

Đại học

Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Lê Thị Mỹ Hạnh

Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương

Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hằng ngày ở trường Mầm non Bảo Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình, từ đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượnggiáo dục hành vi đạo đức cho trẻ.

4

Đạihọc

Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Lê Thị Ánh Tuyết

Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương

Nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổiở trường mầm non Hoa Hồng – TP.Đồng Hới, từ đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

5

Đạihọc

Tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi khám phá môi trường xung quanh thông qua hoạt động trải nghiệm theo quan điểm Montessori

Đặng Khánh Hà

Ths. Phạm Thị Yến

Nghiên cứu thực trạng tổ chức động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuôi theo quan điểm Montessori.

6

Đạihọc

Giáo dục kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5 – 6 tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh

Trần Thùy Dung

Ths. Phạm Thị Yến

Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5 – 6 tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh.

                                                                                                                                   Quảng Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2018

  TRƯỞNG KHOA                                                                                                           NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                   

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình