Ba công khai

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

10/31/2018 3:05:50 PM
KHÓA 57, 58, 59, 60 NGÀNH TIỂU HỌC

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC (HỆ CHÍNH QUY)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K60

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Văn học 1

Nguyễn T. Quế Thanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

2

Pháp luật đại cương

Phan Thị Thu Hiền

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

3

Tâm lý học đại cương

Nguyễn T. Thùy Vân

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018- 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Tin học

Trần Văn Cường

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

18/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

5

Tiếng Việt 1

Đỗ Thùy Trang

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

6

Toán học 1

Lê T. Hoài Thu

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Giáo dục thể chất 1

Trần Anh tuấn

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Lương T. Lan Huệ

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Sinh lý học trẻ em

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Cơ sở TN – XH 1

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

11

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

13

PP nghiên cứu KHGD

 

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

14

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Tiếng Việt thực hành

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

16

Giáo dục thể chất 2

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

 

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K59

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Nguyễn Thị Hương Liên

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

20/8 – 03/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

LLDH và LLGD ở TH

Đoàn Kim Phúc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/08 - 24/10/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Nguyễn T. Diễm Hằng

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

20/8 – 23/9/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Những vấn đề chung của giáo dục học

Nguyễn T. Thùy Vân

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

5

Rèn luyện NVSPTX 1

Nguyễn Thị Nga

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

20/8 – 23/9/2018

 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

6

Toán học 2

Lê T. Hoài Thu

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn T. Quế Thanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

15/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

8

Giáo dục thể chất 3

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

20/8 – 23/9/2018

 

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

9

Đường lối cách mạng của ĐCS

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Ứng dụng công nghệ thông tin trong DHTH

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Mỹ thuật

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

13

Giáo dục thể chất 4

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K58

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Đường lối cách mạng của ĐCS

Hoàng Thanh Tuấn

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Giao tiếp sư phạm

Phùng Thị Huyền

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

08/10– 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Trần Thủy

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

4

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 1

Nguyễn Thị Nga

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

05/11 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TL)

5

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1

Nguyễn Kế Tam

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học 2

Đoàn Kim Phúc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

08/10 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức ở Tiểu học

Lương Thị Lan Huệ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

21/8 – 03/12/2017

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

8

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học

Nguyễn Chiêu Sinh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

9

Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

10

Kiến tập sư phạm

Theo QĐ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

15/10 – 04/11/2017

 

Báo cáo + Phỏng vấn

11

 Âm nhạc

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/08 - 13/10/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TH)

12

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu học 

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp, TH)

13

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học  2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

14

Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học  2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Kiểm tra, đánh giá kết quả ở Tiểu học  

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

 

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

16

Từ Hán -Việt và dạy từ Hán – Việt ở TH

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

17

Rèn luyện nghiệp vụ SPTX 2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K57

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

 

Toán học 3

Trần Hồng Nga

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

1

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành

Hoàng T. Tường Vi

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

20/8 – 30/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở Tiểu học

Nguyễn Thị Huệ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

3

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Trần Thủy

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 13/10/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Thực hành)

4

Giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật ở Tiểu học

Trần Thị Ánh Tuyết

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

5

 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 3

Nguyễn Thị Nga

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

6

 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 3

Nguyễn Quang Hòe

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3

Lê Trọng Đại

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

8

Đánh giá kết quả ở Tiểu học  

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

9

Thực tập sư phạm

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

Cơ sở TT

10

Phương pháp dạy học Toán nâng cao 

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng cao

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

12

Toán học 4

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K60

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Văn học 1

Nguyễn T. Quế Thanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

2

Tâm lý học đại cương

Nguyễn T. Thùy Vân

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018- 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

Tin học

Trần Văn Cường

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

18/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

4

Tiếng Việt 1

Đặng Lê Thủy Tiên

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

5

Toán học 1

Lê T. Hoài Thu

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Giáo dục thể chất 1

Trần Anh Tuấn

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 24/11/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

7

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Lương T. Lan Huệ

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

17/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

8

Sinh lý học trẻ em

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Cơ sở TN – XH 1

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

12

PP nghiên cứu KHGD

 

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

13

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Tiếng Việt thực hành

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

15

Giáo dục thể chất 2

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

 

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K59

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Đình Lam

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

 20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học

Đoàn Kim phúc

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

3

 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1

Đặng Lê Thủy Tiên

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Vấn đáp)

4

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1

Lê Thị Bạch Liên

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

5

Thủ công - Kỹ thuật và PPDH Thủ công – Kỹ thuật

Nguyễn Thị Huệ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

6

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

Nguyễn Hữu Duy Viễn

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

7

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1

Nguyễn Thị Nga

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

8

Giáo dục thể chất 3

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

9

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

11

PP dạy học Toán ở tiểu học 2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

PPDH Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 1

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

13

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

14

Giao tiếp sư phạm

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

15

Kiến tập sư phạm 

 

Phát triển khối kiến thức  nghiệp vụ sư phạm chung của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

Báo cáo + phỏng vấn

Ngành: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học K58

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Giáo dục thể chất 3

 

Phát triển khối kiến thức GD đại cương của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

2

Đánh giá kết quả GD ở Tiểu học

Hoàng Thị Lê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

3

Tổ chức HĐ Đội

Bùi Thị Mến

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

4

GD hòa nhập cho HS khuyết tật ở TH

Hoàng Thị Lê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TH)

5

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Trần Thủy

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

6

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức ở Tiểu học

Phan Thị Thu Hà

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở Tiểu học

Bùi Thị Kim Oanh

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

8

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học

Nguyễn Lương Sáng

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ - TH)

9

PPDH Tự nhiên và xã hội ở Tiểu học 2

Hoàng Thị Lê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

20/8 – 02/12/2018

 

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Giáo dục môi trường ở Tiểu học

Hoàng Thị Lê

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

11

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (TH)

12

Thực tập sư phạm

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

Cơ sở TT

13

Phương pháp dạy học Toán nâng cao 

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Phương pháp dạy học Tiếng Việt  nâng cao

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

24/12/2018 -27/05/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, VĐ)

                                                                            Quảng Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2018

           TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      TRƯỞNG KHOA

 

 

            ThS. Trần Thị Mỹ Hồng                                         ThS. Nguyễn Kế Tam

 

 

CÔNG KHAI MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN CỦA TỪNG KHÓA HỌC (HỆ LIÊN THÔNG)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K60 (Liên thông từ CĐ)

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Toán học 2

Nguyễn Kế Tam

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Tiếng Việt 2

Đỗ Thùy Trang

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

3

Từ Hán - Việt và dạy từ Hán - Việt ở TH

Nguyễn T. Hoài An

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Tiểu luận)

4

Cơ sở văn hóa VN

Hoàng Ngọc bích

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

5

TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT ở TH

Nguyễn Thị Huệ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

6

Văn học 2

Dương Ánh Tuyết

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết,Tiểu luận)

7

Thực hành giải Toán ở Tiểu học 

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

8

Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở Tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

9

Bồi dưỡng HSG Toán ở Tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

10

Cơ sở Tự nhiên và xã hội 2

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, Báo cáo)

11

Giáo dục kỹ năng sống trong dạy học ở tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

12

Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

13

Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

14

Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học

 

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

15

Tin học ứng dụng

 

Phát triển khối kiến thức chung của ngành GDTH

29/01/2019 -20/06/2019

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

Ngành: Đại học Giáo dục Tiểu học K 59 (Liên thông từ CĐ)

STT

Tên môn học

Giảng viên giảng dạy

Mục đích môn học

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

TC - KT Phương pháp dạy học TC - KT ở TH

Nguyễn Thị Huệ

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

 KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

2

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học

Trần Văn Cường

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Thực hành)

3

Dạy học tích hợp ở tiểu học

Trần Thị Mỹ Hồng

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

4

Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học

Mai Thị Liên Giang

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TL)

5

Thực tập cuối khóa

Cơ sở TT

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

Cơ sở thực tập

6

Phương pháp dạy học Toán nâng cao

Nguyễn Kế Tam

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết)

7

Phương pháp dạy học Tiếng Việt nâng cao

Nguyễn Thị Nga

Phát triển khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành GDTH

18/09/2018 - 31/12/2018

KT thường xuyên + Thi kết thúc học phần (Viết, TL)

                                                                               Quảng Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      TRƯỞNG KHOA

 

       

 

   ThS. Trần Thị Mỹ Hồng                                         ThS. Nguyễn Kế Tam

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình